X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 13 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 11:58 ب.ظ

 

 

نائی

نائی ِمن چقدردیرشده چقدردوری که دیگرحتی صدای قدمهاوبوی خوش تنت رادرخواب هم نه میشنوم ونه حس میکنم.نائی دوباره پائیزاست،ابرها انبوه ترمیشوند،هوابیش ازپیش میگیرد،آن دورهای دور،آذرخش ِ نارنجی رنگی که درسکوت افق میجهد به بال بال زدن پرنده ی ِزخمی ِ بال شکسته ای میماند.نائی سعی میکنم تکه پاره های افکاردرهم وبرهم لیزولغزنده ای را که ازقلمروذهنم میگریزند،گل هم کنم،نائی،جان میکنم ونمیشود.یک مشت فکرسوزان،مثل گردباد درسرم ولوله به پاکرده،هرچه هست مثل خرگوش کوچک ِخاکی رنگی حس میشودکه درگریزازتیررس صیاد معلق زنان وبرق آساازمزرعه غمبار ِخزان زده ی ذهنم عبورمیکند.نائی،هیچکس پا پیش نمیگذاردتاروراست جلوش بنشینی وسفره ی دلت را برایش بازکنی.ناچاربایدبه پناه همان پرده ای بخزی که بیشترمردم چهره های واقعی خویش را پشتش پنهان میکنند.نائی،زمین سخت است وآسمان دوروناله ی بی تاب ِآب ازناهمواری زمین است.تنها چیزی که عوض نشده همان مردم ِ ببعی بی شرم چاکرصفتندکه ازآفتاب در،البته اگرآفتابی باشد،تا آفتاب پرروی صحنه اندوهمان نمایش ِ قی آورهمیشگی رابازی میکنند.هرچه میبینی:رنگ وروی پریده ونگاه تلخ هرروزه وبغض خفه کننده ی گلوست واشکی که خشکیده.نائی،نائی ِمن،قلب آدمی میشودمثل زمین ِ شوره زار ِ سالهای خشکی،سخت وخشن.همان گونه که شوره زارآب راجذب نمیکند قلب آدمی هم رحم وعاطفه رابه خودش راه نمیدهد.نائی،چه میشوداگرچنان موج عظیم وبی رحمی ازشادی وچنان دریائی ازقدرت واراده دروجودمان احساس میکردیم که همه ی احساسات ِواپس زده ی زندانی شده امان رابانعره ای که ازعمق سینه میکشیم آزادکنیم.ایکاش راهش دست کم مثل کوره راه مهتاب زده ای پیش چشممان بود.نائی،وقتی مدام مرگ وناامیدی وبی فردائی زیرپوزه ات بود،ترسوترین آدم هم که باشی برای گریز ازین یکنواختی که درآن داری سگ کش میشوی،بالاخره لحظه ای میرسدکه مجبوری به سیم آخربزنی ویک غلطی بکنی،پایت راازخط بگذاری بیرون.اگرجواب هم ندهدبرای یک لحظه دلت خنک میشود.فکرش رابکن این دل خنکی به دنبال آن جگرسوزی هابه مردنش هم می ارزد.نائی، فقط توئی که یادت همیشه مثل کورسوئ دوردست ِلرزان ِآتشی که درسرمای پائیزی،مسافرره گم کرده ای رابه سوی خودمیخواند،مرابه خودمیخوانی،مرابه نام میخوانی

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کند

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com/

_درلینک فیروزه (تنهایک حادثه)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(گذرعمر )رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(شعری ازشاعری)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(ازکتابی)بخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com/

درلینک قطره محال اندیش(اشعاری ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک اهورا(نقاشی های سهراب سپهری)راببینید

http://a-hu-ra.blogsky.com/

_درلینک ازین روزهای خاکستری(عکسی ازروزهای خاکستری)راببینید

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com/

_درلینک زیرغزلی ازحافظ باصدای گرم علی موسوی گرمارودی بشنوید

http://hafez.mastaneh.ir/sharh-heravi/ghazal-30/

درلینک زیر(تکنوازی یاحقی شهنازتوکلی وملک)رابشنوید_

http://www.4shared.com/audio/pSM0i2HH/Taknavazan200

_درکینک زیرغوغای ستارگان رامیبینید

http://ghoghaysetaregan.blogsky.com/

_ادرلینک کنج دنج بهشت نقاشان جهان دیدن کنید

http://kongedengebeheshtenaghashan.blogsky.com/

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo