جمعه 2 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 02:53 ق.ظ

 Your image is loading...

 

درجستجوی زمان ازدست رفته

باورم اینست:هنگامی که "مارسل پروست"نویسنده ی شهیرفرانسوی کتاب مستطاب "درجستجوی زمان ازدست رفته رامنتشرمیکرد،میدانست که اگربه همت هنروالایش زمان ازدست رفته دست یافتنی هم باشد،بی هیچ تردیدی دیگربه "تاریخ"تبدیل شده.اورانمیدانم،ولی خودمن اگرچه تاریخ رابسیارخوانده ام ولی علاقه ی زیادی به آن ندارم،چراکه حکیمی گفته است:"تاریخ تکرارحماقتهای بشریست"بنابراین همان بهترکه چشم ودل اززمان ازدست برگیریم ودامن شاعرگیریم که فرمود:

فسانه گشت وکهن شدحدیث اسکندر

سخن نوآر،که نوراحلاوتیست دگر

باری،به این وسیله دراین دنیای پرشروشوربرای همه ی کسانی که بودونبودمن برایشان اهمیتکی داشته ودرطی این زمان ازدست رفته به طرق مختلف ابرازمحبت کرده اندتندرستی آرزومیکنم  

  

Your image is loading...

مهر

"آنک

دوباره مهر

ماه مکاشفه وتحصیل

ازراه میرسد"

...پائیزدرخم ِراهست...

"به یاداستادارجمند ِبه غربت نشسته ام دکتراسماعیل نوری علا"

باتوام،بی خبر!مگرحکایت ِخوش ِ"مهر"راهم پایانی هست؟مهری که درتمام فصول بی وقفه هرغروب جهانی رابامارش ِحزن انگیزخودمیمیراندوهرسحرگاه بانغمه‌ی دل انگیزش زنده میگرداند،همو،اینک برارابه‌ی دوچرخ ِطلائی گاوکِشانش درآستانه‌ی دشت ِگشاده ِدست ِشهریورعزم ِسفرِدیگرجزم کرده است.بیهوده است اگرباورنکنی که درشراب ِارغوانی وجوشان وناب ِساغربلورینش رویای هزارمستی دیگرنمی بیند.گزافه نیست اگرباورداری که دگربارسفره‌ی همیشه گسترده‌ی خزان رنگ ِدهقانانش سرگرم ِمیهمانی خیل گنجشکان گرسنه است واندوهباراست اگرباورنداری،"مهر،ماه مکاشفه وتحصیل ازراه میرسد".هان!خوابی ونمی بینی میترا،پاسدار ِعشق،دوست دار ِحرمت ِپیمان،پیرکودک ِهمیشه‌ی تاریخ،مالک ِهزارچشم نگهبان بالباسهای زرین وکفش های نقره ای شمشیربرکمردرآستانه‌ی مبارک ِ سفری دیگرایستاده است.بی خبر!چشم بدبینی به هم نهاده ای وگرنه می دیدی او،"میترا"رامیگویم دراوج ِ آسمان ِطلاکوب،بابانوی زیبایش آناهیتای مهرکیش بنشسته برفخامت شیرنگاهبان،هردو"زلف آشفته و خوی کرده وخندان لب ومست "ومغروروسرفرازبی امان می تازند.ازغار ِمخوف ِخودخواهی وتنهائی خویش برون آی که درمسیر ِآن موکب شاهانه‌ وخدائی،ده ها هزارسرووسپیداروبیدواقاقی وارغوان چون درفشی که دائم رنگ عوض میکندبابرگهای هزاررنگ ِ پرطاووس دراهتزازدائم فصلیست که آن را"پادشاه فصل ها" خوانده اند.بیچاره!بنگر،نسیمی خوش بوی وزان است تاازمیان شولاهایشان،مُشت مُشت ستاره برسنگفرش جاده های فقرزده فروپاشندتا "سبز را به سرخ،سرخ را به زردوزردرا به آبی بدل کنند".هی!ره گم کرده،برخیزوآن دیدگان ِحقیرِکینه توز ِفروخفته بگشا،که یگانه دیرودورترین یارکه درکنایه‌ی نامش،رقص ِسوزان ِهزاران شعله‌ی آتش داردبه سوی قلب های سرد ِزمستانی به پیش می تازد.سرازگریبان ِ یاس برآر،میترادرسواد ِدرختان ِهزاررنگ ایستاده درکنار ِعمود ِخیمه‌ی تردیدوبا ناباوری میپرسد:"ای یاران!ای خجسته ترین یاران،من باردگربامهرخویش نزد ِشمابازآمده ام،آهای!ازشمایان کی مرده؟کی بجاست؟"

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کند

_درلینک سنگ وسبوچای بنوشیم وروزنامه برقی بخوانیم

http://sangosaboo.blogsky.com

_درلینک کدو(پرده ی سوم دیدارامیرومینای یالقوزآبادی)راببینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com/

_درلینک فیروزه (پوج)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(معجزه گر)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(شعری ازبهارحق شناس)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(بخش پایانی آفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(برادران کارامازوف)رابخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رازقلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(با اخبارلحظه به لحظه‌ی وطن)آشناشوید

http://min30.blogsky.com

_سری هم به حیاط خلوت بزنید

http://parvane121.blogsky.com

_درلینک اهورا(نقاشی های سهراب سپهری)راببینید

http://a-hu-ra.blogsky.com/

_درلینک ازین روزهای خاکستری(عکسی ازروزهای خاکستری)راببینید

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com/

_درلینک زیرغزلی ازحافظ باصدای گرم علی موسوی گرمارودی بشنوید

http://hafez.mastaneh.ir/ghazal/ghazal-482

_درلینک زیرترانه ی(محال) رابشنوید

http://www.4shared.com/get/i4TnaJ3V/08_-_Mahal__Shadmehr_.html

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo