پنج‌شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 08:30 ب.ظ

 Your image is loading...

 

پیپ استالین

گرکریمی به دولتی برسد

دشمنان راهمیشه بنوازد

ورلئیمی سعادتی یابد

دوستان رابه کل براندازد

(ابن یمین)

دراتحادجماهیرشوری سابق بعدازمرگ لنین،استالین به قدرت رسیدوباانگیزه ای که شورانقلابی درمردم ایجادکرده بودباارتش سرخ درجنگ بافاشیسم هیتلری توفیقات درخشانی به دست آورد.ولی دیری نگذشت که به دیکتارخودکامه وخونریزی بدل شدکه درتاریخ معاصراگربی نظیرنباشدکم نظیراست.اوبااتکابه یک ایدئولوژی انقلابی وحزب تحت فرمانش که باهدف ایجادبهشت کمونیستی درسراسردنیاشیفتگانی رامجذوب خودکرده بودآنطورکه درااقوال است بین شش تادوازده میلیون نفرازجمله نزدیگترین رفقای جزبی خودراازدم تیغ گذراندویکی ازسیاه ترین برگهاازاوراق تاریخ رارقم زدومصداق بارزاین حقیت شدکه گفته اند:"آنانکه باانقلاباتی ازآن دست قصداجرای عدالت دارندومیخواهندمنافع دنیارابین همه به تساوی تقسیم کنندوقتی به قدرت برسندچون چیزی ندارندکه به دیگران بدهندمرگ،فقروبدبختی ونکبت رابین همه به تساوی تقسیم میکنند"داستان رعب آورودهشناک زیرمصداق بارزاین ضرب المثل است که میگوید:"درخانه اگرکس است یک حرف بس است"

...یک هیئت ازرفقای حزبی گرجستان برای ملافات استالین به مسکوآمده بود.بعدازجلسه استالین متوجه شدکه پیپ اش گم شده وازرئیس کا .گ.ب (سرویس اطلاعات وامنیت اتحادجماهیرشوری)خواست تاببیندآیاکسی ازهیئت گرجی پیپ اورابرداشته یانه.بعدازنیم ساعت،استالین پیپ اش رادرکشوی میزش پیداکردوازرئیس کا.گ.ب خواست که هیئت گرجی راآزادکند.رئیس کا.گ.ب گفت:

"متاسفم رفیق،تقریبا نصف هیئت اقرارکرده اندکه پیپ رابرداشته اندوبقیه هم موقع بازجوئی مردند!...

***

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کنید

 _درلینک کدو(هدیه ی نوروزی مرغان هوابرای مینا)راببینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http//maahtab.blogsky.com

_درلینک فیروزه (سکوت)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(دیدن باچشمان بسته)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsly.com

_درلینک پشوتن(غزل حافظ /شعرعقاب خانلری/آزادی الوار)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(بخش آخرآفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(ازجوامع الحکایات عوفی)بخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رازقلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)راببینید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(با اخبارلحظه به لحظه‌ی وطن)آشناشوید

http://min30.blogsky.com

_سری هم به حیاط خلوت بزنید

http://parvane121.blogsky.com

_درلینک اهورا(نقاشی های سهراب سپهری)راببینید

http://a-hu-ra.blogsky.com/

_درلینک ازین روزهای خاکستری(عکسی ازروزهای خاکستری)راببینید

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com/

_درلینک زیرغزلی ازحافظ باصدای گرم علی موسوی گرمارودی بشنوید

http://hafez.mastaneh.ir/ghazal/ghazal-16/

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo