پنج‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 07:52 ب.ظ

 Your image is loading...

 

بهاردرخم ِراهست

بهاردیگری درخم ِراه است، بهاری که خندان لب و گشاده دست برزمین این یگانه گوی ِغلتان وسرگردان گام مینهدوباهزاران هدیه ی رنگارنگ به روی فرزندان خویش،آغوش مهرمیگشاید.مقدم بهارراگرامی بداریم،شایدمارافرصت دیگری باشد،تادست ازتخریب زمین برداریم وبه جای بریدن گلوی همنوع خویش،دمی هم درروشنائی چلچراغ شرف وغیرت وخردبه بهره گیری ازاسرارعشق ومستی بنشینیم.آدمی درآستانه ی قرن بیست ویکم هنوزاینجا وآنجاوهرجادرسراشیب دره ی هولناک ِسرکوب آزادی بیان ونغض حقوق بشروپایمال کردن حقوق زنان وکودکان لگام گسیخته می تازد.درکارآزاروشکنجه ی همنوع وساخت وساز زندانهای عجیب وغریب راه ابراستادی طی میکند.درسالهای رکودوگندیدگی وتعفن فرهنگ ِ تبعیض وابتذال،کشتی جریان نوآوری هاوتحقق ِراههای زندگی مسالمت آمیز وصلح جویانه به گِل نشسته.نسلها خروارخروارمی آیندومیروند.ازعشق هاکهنه نامه ای پر ازآه وافسوس واز جنگ‌ها شمشیرهای خون چکان وازگلزار ِفکر بشرتنها دفتری گردگرفته وموش جویده باقی ماندست.ماازآسمان پررمزورازوزمین وخورشید تابناک روی برگرفته ایم ودرتورِعنکبوتی ِدام جهل وخرافه دست وپامیزنیم.شگفتاکه بشرچون بدنی که به تازیانه عادت کنددیگردردرااحساس نمیکندبه آبرووشرف ازدست رفته ی خودعادت کرده است.علف جائی میرویدکه گوسبند!نیست وگوسبندان !جائی کاغذ میجوندکه علف نمیروید.دیری است که ازخنده ی تمسخرهرزگان حکیمان دانا ترک یارودیارکرده اند.مردم فریبان به مسند خدایان تکیه دارندوکشتن راراه رستگاری آدمیان میپندارند.عشق را به تازیانه فرومیکوبند وعاشق راسحرگاهان زیربوته ی پیرِ پرگل نسترنی بابی حیائی رگ میزنند.رقص، لرزش چندش آورکریه اجساد ِدرهم کوبیده ای است که ازدارهاآونگ می شوند.بهاردرراه است اگرازکردوکارخویش پشیمانیم،اگردانسته ایم که به خودوزمین خیانت کرده ایم.هنوزمجال هست.بیائید پیش ازآن سقوط هولناک بزرگ برای پیوندیافتن بایکدیگربرای تلقین حس اعتمادواطمینان به هم برای تبادل افکار وچاره جوئی فرصت دهیم.گردهم بیائیم ودورازهیا هوبانگ حیوانی وعربده کشی جهال باهم به سخن درآئیم واغلب مکث هائی به گفت ِخویش دهیم تامجال فکرکردن به دست آید.شمشیر فرونهیم وتدبیر پیشه کنیم وگرنه زین پس عشق وآبادی زمین رادرخاطره ی پرازبغض وگریه ی رویاهامان درکویری سوخته جستجو خواهیم کرد.باخبرباشیم،بهاردرخم راه است؛

بیائیدنگذاریم شاعردوباره بگوید:

...

این چه رازیست که هرباربهار

باعزای دل مامی آید

که زمین هرسال ازخون پرستوهارنگین است

وین چنین برجگرسوختگان

داغ برداغ می افزاید

...

باخبرباشیم،بهاردرخم راهست
***

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کنید

 _درلینک کدو(نیای بزرگ میناوپایه گزاریالقوزآباد)راببینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http//maahtab.blogsky.com

_درلینک فیروزه (الماس)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(به بداهنگامه ای که قلبهامیشکنند)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(طاهره ی قره العین)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(بخش آخرآفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(ازتاریخ ادبیات ایران ذبیح الله صفا2)بخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رازقلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)راببینید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(با اخبارلحظه به لحظه‌ی وطن)آشناشوید

_درلینک دقیقه نود(بااخباروطن)آشناشوید

http://min30.blogsky.com

_سری هم به حیاط خلوت بزنید

http://parvane121.blogsky.com

_درلینک اهورا(نقاشی های سهراب سپهری)راببینید

http://a-hu-ra.blogsky.com/

_درلینک ازین روزهای خاکستری(روزهای خاکستری)راببینید

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com/

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo