X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1388 ساعت 04:40 ب.ظ

Your image is loading... 

 

نَمَشو

چنین گفته اندراویان اخباروطوطیان شکرشکن شیرین گفتارِخوش رفتار

که شبی محمودک قرشمال یالقوزآبادی به ایام سربازی

مینارادرخواب میبیندوچون ازخواب برمیخیزد

مدتهامات ومبهوت دورخودمیچرخیده

تااینکه به این فکرمی افتد

که خواب رامکتوب

کرده جهت مینا

به یالقوزآباد

بفرستد

خواب مکتوب میشودوجهت مینابه یالقوزآبادفرستاده میشود

اخیراتیم یالقوزآبادشناسی ِوبلاگ کدودرتجسسات

خودآنرادرخرابه ای میابندوماباکسب

اجازه ازآنهاآنرابه رویت

شمادوستان باوفای

خیزران می

رسانیم

میناجان ای جان جانان!

تونَه خودیدوم به دورون شاسلطون حسین صفوی به طیرون

موپسرکی قلمی مَلمی وسیاسوخته وکلانمدی،تودخترکی تُپُل مُپُل ونازواداداروخوش بووخوش گوشت ونرم وسفیدمفیدوبُلَن قدولاشَه زلال وکس بُزی.اَبرومبروآت پیوسته وپاچَه بُزی وشَلیته رنگ وارنگ پوش وشوخ وشَنگ.مو،نوکربابات حاج حسن بقال بیدوم به تیمچه‌ی معین التجارکه حالامحله‌ی شیرمردونش میگَن.روزاهی آوردوبُردمیکردوم به

خونتون،گوشت ونقلوونونو،هندونه وانگورمنگور.ای شُدکه مودل به تو بَستُموتوبه مورونشون دادی.چن وختی میشُدکه دیدنت دَس نمیدادکه بابای خوره گرفتت اَخوشی موبه اومدن به خونتون ودَس پاچه شُدنوم دود ِناموس دُزی خورده بیدبه دماغ مماغش وخارخارتودلش واگرمگرداشت ودل دونیمی میکِردوهراس داروبیم میم ِناموس که نکنه بعله!غافل اَ ای که یه سه چارمائی میشدش که واقعنی بعله!ایطوشدکه دَر ِخونتون بسته ودَر ِبیابون ِفراغ واشدبه رومن ِبدبخت.خبرنداشتی که پاک ماک خاک به سرشده بیدوم.هی میناجان ای جان جانان غم بیدکه داشت دق کُشُم مِکِرد

دیروبی که دیدومت اَگرمابه‌ی "ضمانت به حفظ ِناموس"به خونَه ورمِگَشتی که یهواَبوخوش حموم وعطرزیرپسونالیموئیت فهمیدوم که سراسردنیارَگرفته بید.پاتندکردوم ورسیدوم بت وطوری که داروغه نفهمه هازیرگوشت گفتوم:"بلات به جونوم کی میشه وَبینومت؟دِلوم واترکیدها!"

رفتی وصدیقه باجی بنداندازوپیغومُم کِردی که:

"باباگوربه گوریم میخوادبره زیارت که الهی دیگه وَرنگرده!وقتش بشه ها

پیغومت میدوم بیای طویله حاج مرادهمووَبینیم!"

اَغصه سرگذوشتوم ورفتوم باغات حاج معین التجار.اِقدزورزَدوم زورزَدوم تاای اشعارات اَزوم زدبیرون.به صدیق باجی یادشون میدوم تاای که بیادبخوندش برات:

گل نازوم به چمن وا(نَمَشو)

سوته جانوم به تماشانَمَشو

مَدِه پیغوموم که ایناقصس

تاتونَه نینَه دلوم وانَمَشو

زوفل واکواگه دل مِبَری

مُغرتاشونَوینه جانَمَشو

دیلیماجهای بخش زبانشناسی وبلاگ وزین کدو

اشعارات فوق رااززبان یالقوزآبادی

به فارسی دری برگردانده اند:

گل نازنینم درچمن شکفته نمیشود

جانم راسوزانده که به تماشانمی آید

برایم پیغام نفرست که اینهاهمه قصه است

تاتورانبینم دلم بازنمیشود

زلف رابازکن اگرمیخواهی دلم راببری

مرغ تاشب رانبیندبه مرغدانی نمیرود

***

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کنید

 _درلینک کدو(وبدینسان مینافیسانس میگیرد)رابخوانید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com/

_درلینک فیروزه (من گفتم)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(ایدئولوژی)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsly.com

_درلینک پشوتن(غزلی ازهوشنگ ابتهاج)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(بخش آخرآفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(ازسفرنامه ی ونیزی ها)رابخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رازقلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)راببینید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(با اخبارلحظه به لحظه‌ی وطن)آشناشوید

_درلینک دقیقه نود(بااخباروطن)آشناشوید

http://min30.blogsky.com

_سری هم به حیاط خلوت بزنید

http://parvane121.blogsky.com

_سری به زیرزمین بزنید

http:zirzamins.blogspot.com

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo