X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
پنج‌شنبه 21 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 12:06 ب.ظ

  

 

green 

 

آهنگ سخن معیارسنجش شرف

تاچندزمین نهادبودن        سیلی خورخاک وبادبودن

چون باددویدازپی خاک        مشغول شدن به خاروخاشاک

تاچندچویخ فسرده بودن               درآب چوموش مرده بودن

گردن چونهی به هرقفائی        راضی چوشوی به هرجفائی

چون شیربه خودسپه شکن باش        فرزندخصال خویشتن باش

افسرده نباش اگرنه سنگی        رهوارترآاگرنه لنگی

(نظامی)

"مردم به فضیلت ِسخن ازدیگرحیوانات جداگرددوبرایشان سالارشود"

(نوروزنامه)

اینکه گفته شود:"والاترین ارزش آدمی اندیشه‌ی اوست واندیشه درقالب کلمات درزبان تجلی یابدووسعت دایره‌ی فهم هرکس ازهستی راخزینیه‌ی وازگان اومی سازد"اصلی است که اهل تمیزآن راباوردارند.ازهمین ابتدا چنین باوری روشن میداردکه اگرچه زبان حداقلی برای بیان بینهایت آدمیست ولی باتوجه وکنکاش ورمزگشائی زبان میتوان به مکنونات قلبی وکنه ونهفت روح آدمها پی برد.حال اگرتوجه خودرااززبان نوشتاری برگرفته برزبان گفتاری متمرکزکنیم میبینیم که هرقوم وملتی آهنگ صدای مخصوصی داردوهمچنین لهجه های گوناگون باآهنگ مختلفی ادامیشوند.بعضی ملل آهنگ هاراازحلق عده ای ازبین حلق وبینی وبعضی هاباپیچ وتاب زبان دردهان وبرخی تو دماغی وبعضی جداجدا وگروهی پیوسته ومابقی باموسیقی ولحن آهنگیین ادامیکنند.ازطرفی آهنگ سخن هرکس اگرچه بخصوص درسنین پائین قابل تغییروتربیت پذیراست ولی نهایتاهمچون خلق وخویش،بوی تن واثرانگشتانش درهمه‌ی دنیا منحصربفرداست.آهنگ وادای سخن به قدری اهمیت داردکه درگذشته خطیبان ووعاظ ومعرکه گیرهاوحتی گدایان برای اینکه شنوندگان خودرابیشترتحت تاثیرقراردهندهریک باآهنگ ولحن ویژه ای سخنان خویش راادامیکرده اند.این باوردورازحقیقت نیست که ملت های سرافراز درقیاس باملل توسری خورده،لحن بیان متفاوتی داشته باشندهمچنانکه آهنگ بیان یک انسان باشعوروشرف ومتکی به خویش ِراستگو باآهنگ موجودی عوامفریب ودروغزن دزدوچاچولبازوبی ریشه ازاساس متفاوت باشد.تردیدی نیست که زیبائی وزشتی ادای بیان ملتها به عوامل متفاوتی بستگی داشته باشدکه ازآن میان سوابق تاریخی نقش موثرتری دارند.مثلاقوم یهودبه علت بدبختیهاودربدریهائی که کشیده لحن عاجزانه وملتمسانه‌ی سخنانشان نشان ازترس وتلواسه وبزدلی دارد.این حقیقت درمورداقلیتهای مذهبی وقومی دریک نظام غیردموکراتیک هم صادق است.شایدروزانه درزندگیتان کسانی رامی بینید که آهنگ سخنانشان شبیه ناله وگریه است.برخی ونگ ونگ میکنند،گروهی فس فس ومس مس کنان ادای سخن میکنندباسخن گفتن آهسته‌ی پیرمردان وعجوزه های هیستریک وپریشان گویان عربده کشی که مرتباادعای مشت کوبیدن به دهان این وآن رادارندومنگ ومنگ ونک نک کنان ونگ زنان آشنائید.آهنگ سخن به قدری باهستی آدمی گره خورده که حتی درغیاب گوینده ازصدای ضبط شده‌ی وی میتوانید سن وسال،جنس وگروه اجتماعی وی راحدس بزنید.ازچنین ویژگی است که میتوان دانش آموختگان صحبت آموخته وسخنوران،اداره جاتی ها،کسبه،ارتشی ها،عمله های عذاب،دزدان ،مشنگان معتاد،دروغگویان ولاابالی ها،ولنگاران،طبق کش ها وپریشان فکران راازیکدیگربازشناخت.مقایسه‌ی آهنگ کلام دردوره های سرافرازی ایرانیان بازبان کنونی نشان میدهد که ایرانی ِمرد،مردانه وزن خیال انگیزو.زنانه،استوار،مثبت وسطبرودرشت ودرست وفصیح وجذاب سخن میگفته اند:گویا بعدازضربت مغول ونشرتصوف وبسط قتل عامهای تیمورلنگ،شاه اسماعیل،محمودافغان ونادروآغامحمدخان بتدریج الحان عاجزانه وصوتهای نازک وشکسته بسته وحروف جویده ازترس ودلهره ومظلومانه وحیلت گرانه بوجودآمده.بزرگان اهل تمیزنگفته اندکلفت وخشن سخن بگوئیداگرچه هرقدرخشن گفتگوشودبهترازناله کردن وچسناله سردادن است .باید،هم ازکودکی صوت وآوازوحنجره راپرورش داد،حروف حقیقی زبان راجای خودادا کرد.زیرا اصوات مردانه باید صاف ومردانه وموقروموثرازحلقوم بیرون بیاید.درانگلستان وآلمان وفرانسه چنین است.بدون تردید کورش کبیرواردشیر وفردوسی همانگونه سخن میگفته اند.به هرروی اصلاح آهنگ سخن ازوضع نکبت باروعاجزانه ای که دارد دشواراست ولی کارمعلمین واساتید وپدران ومادران بسیاراهمیت دارد.اصلاح آهنگ صوت اختصاص به مردان نداردبلکه بانوان بایستی بیشترازمردان به این امرتوجه کنندودرپی کسب این زیبائی باشند.خوشبختانه آهنگ زنان ازشلخته هاوعقب ماندهاشان گذشته به بدی آهنگ مردان نرسیده وغالبا خوش صوت وخوش آهنگ است،چه این گروه بخصوص درشرایط کنونی وطن نه تنهاباجرات وشهامت ایستاده اندبلکه به کنه جمال وقدرزیبائی آگاهند،مشروط براینکه همین هاازتندتند حرف زدن،جیغ ،و،ویغ راه انداختن وآخ واوخ بنمودن وآی واوی ساختن وذق وذوق وسردادن دوری کنند وحداعتدال نگاه دارند وازاصوات زیروباریک وکودکانه که برای جوان ترنشان دادن خودبکارمیبرند بپرهیزند.تجربه نشان داده که زنان ازمردان اصلاح پذیرترند بخصوص که جرات ودلیری زنان درکسب زیبائی وتقلید جمال ومدهای پسندیده‌ی تازه زیادترازمردان است.اگردرسایه‌ی نسیم آزادی وآرامشی که این روزها وَزان است به شعارهاوسخنانی که دختران وپسران جوان درفضای وطن سرمیدهندبنگریدحق میدهیدکه نسلی پابه عرصه‌ی حیات اجتماعی گذاشته که میخواهدخوش آهنگ واستوارسخن بگوید

***

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطلب زیرراببینیدوبخوانید

_درلینک کدو(طنز زیبای جایگاه مینا درجغرافیای زنان)رابخوانید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(حضورپررنگ پدردرخانواده )راببینید

http://kho-r-shid.blogsky.com

_درلینک ماهتاب (باغ بی برگی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com

_درلینک فیروزه(سحرازحنجره‌ی نسیم بشنو)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(چه فرق میکند)رامیخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

درلینک پشوتن(شعری ازمسیح اسماعیلی)رابخوانید

Htpp://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(افتابه چهار)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(لبه ی تیغ )معرفی شده

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

_درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghatremahakandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه ‌ی رقص قلم جولیلی عزیز...رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(اخبارداغ) رابخوانید

http://min60.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ )بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo