پنج‌شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 04:08 ب.ظ

 

 

  

  موضوع انشا:سگ

البته مامیدانیم که سگ موجودبسیارکثیفی است وآنقدربداست که هر وقت می خواهند فحش بدهند به اوپدرسگ ومادرسگ میگویندواوهم آنقدرعصبانی میشودکه میگویدپدرسگ ومادرسگ خودت هستی واگربیشترعصبانی باشدمیگویدسگ جدوآبادت است بعضی وقتها کسی که کاربدکرده وپشیمان شده میگویدمثل سگ پشیمانم تازه چیزسگ راهم باخودش قاطی میکنند وبرای فحش میگویند:..سگ(به جای نقطه اول گاف مضموم وبه جای نقطه دوم های هلوئی بگذارید)تازه پدرم گاهی به باجناقش محمودآقامیگوید سگ مصب.تازه مش اکبربه قدری بی تربیت است که هروقت عصبانی است میگوید سگ چیزبکندبه این نانی که من میخورم من نمیدانم اگرسگ به نان مش اکبرچیزبکنداوچطوری دلش می آید نانش رابخوردخودم چندروزپیش ازمعلم تاریخمان شنیدم که دم گوش معلم ادبیاتمان میگفت عجب روزگارسگی شده تازه ماوقتی توخانه بابرادران وخواهرم بازی وشلوغ میکنیم شب که پدرمی آید مادربزرگ به اومیگوید ننه اینجاسگ میزنه وگربه میرقصه این ازهمه با نمک تره فکرش رابکن گربه تنبک بزنه وسگ هم برقصه این که بدنمیشه ولی نمیدونم مادربزرگ وقتی اینومیگه چرااخم هاش توهمه.میگویند خارجی هاسگهائی دارندکه جون آدمو نجات میده ولی من باورنمیکنم چون درکشورماهرکس(به فتح کاف)سگ داشته باشدماموران اورامیگیرندوعمه جونم میگه قربون وفای سگ پس معلوم میشه سگ موجودباوفائی است شایدهم عمه‌ی من برایش حرف درآورده خلاصه هرچه ازسگ بگوئی کم گفته ای مفصرمان با هرکی لج بیفته بش میگه کاری میکنم که مثل سگ دُمبت راگازبگیری من نمیدانم دمب گازگرفتن چطوری است ولی همیشه ساکت مینشینم که نکند مفصر کاری کند تا دمبم راگازبگیرم تازه من که دمب ندارم حتماًمفصر اول کاری میکندتاآدم اول دمب درآوردبعدوادارش میکندآن راگازبگیرد.ولی مثل اینکه سگ اصحاف کف با این سگ ها خیلی فرقش تفاوت میکرده.چارسال پارسالاننه قمربه بی بی گوزک میگفت نه عزیزم این بچه موندنی نیس مدام مثه سگ سوزن خورده زوزه میکشه یک روزدرخیابان که میرفتیم یک ماشین بزرگ دیدیم که دختری جلوبغل دست پدرش نشسته بودویک سگ قشنگ بغل کرده بوددردلم گفتم کاش به جای آن سگ کثیف مرابغل میکردی ولی ماشین آنها گازدادورفت.سگ چوپان هم هست ولی چوپان های مابه سگ هایشان میگویندبرونداون دوردورامواظب باشند که گرگها نیایند تانفس کثیف سگ به گوسفندهانخوردوگوشتشان حرام نشودما خودمان دریک فیلم دیدیم که آمریکائی هاازسگهابرای کشف موات !استفاده میکنندما که موات نداریم که احتیاج به سگ داشته باشیم درکوچه ما که دوازده خانوارزندگی میکنددرهرخانه ای فقط یک یافوق حداکثرش دونفرمحتاط! به موات مخدربیشترپیدانمی شود.بعضی ازمردمان وقتی بهشان حمله میشودمیگویند:چرامثل سگ پاچه ی مرامیگیری؟تازه مردم به حسن کچل پسرسوپری سرکوچه میگویندمثل سگ نازی آباداست نه خودی میشناسدونه بیگانه معلوم میشودسگهای نازی آبادهم مثل شترسوارهای مصربه خودی وبیگانه فرق نمیگذارندوهرکس راجلودستشان باشدمیزنند.این شترسوارهای مصرچقدربدبختندکه به جای موتورشترسوارمیشوندمگردنیااین همه ترقیات واختراعات واکتشافات نکرده.البته من خیلی شترسواری رادوست دارم .خوب شدیادم آمدیک روزهمسایه ی ماباآن همسایه دیگری دعواشده بودندوقتی این یکی به آن یکی گفت میزنم توسرت تامثل سگ بمیری آن یکی همسایه به این یکی همسایه گفت چیزخودت راخورده ای که ازچیزسگ کثیف تراست.مادربزرگ یک وقتهائی میگویدننه جون سگه ازناتوانی مهربونه وگرنه سگ کجاومهربونی!خلاصه سگ سگ است اگرسگ نبوداینهمه حرف پشت سراونمیزدند.تازه بعضی ازسگهاهارمیشوندوآن وقت هرکس راگازبگیرنداوهم هارمیشودیکباره خدانکرده سگهاهمدیگرراگازمیگیرندوآن وقت یک گله ی بزرگ سگ هاردرست میشودکه مثل شترسوارهای مصربه مردم حمله میکنندوای یک روزعموجانم درمورداون یکی عمویم میگفت سگشون ازخودشون بهتره خیلی هامیگویندسگ شرفش ازبعضی هابیشتره اگه یه تیکه نون جلوش بندازی تاصدسال برات دمب تکون میده ولی بعضی هااگرهمه ی هستیت رابه پایشان بریزی بازهم مثل عقرب کاشون نیش میزنند.ایکاش آقای انشا یه بارعقرب کاشون راموضوع انشاکندکه ماخیلی درباره ی آن شنیده ایم ومیتوانیم انشای خوبی بنویسیم بلکم که نمره ی ماازمصطفی بیشتربشودکه مامثل سگ ازومیترسیم.میگویندعقرب کاشون آدمونیش میزنه وتندتندمیره توقبرستون منتظرمیشه تاجنازه اش رابیاورندوقتی آوردندبرایش عزاداری هم میکند.آقای علوم مامیگویداگرماده سگی باگرگی عروسی کندفرزندآنهاسگ گرگ میشود.درزلزله هاهم سگ ها به مردم کمک میکنندتا آن هائی راکه زیرآوارمانده اند بیرون بکشندباوجودیکه قیمت چهارتاسگ محافظ به شش هزازوسیصددلاررسیده من دوست دارم اگرزلزله بیاید کسی مرا باسگ اززیرآواربیرون نیاوردتازودتر بمیرم وازدست این زندگی سگی که معلم تاریخمان میگوید نجات پیداکنم ویک راست به بهشت بروم.این بودانشای مادرباره سگ.

رولینکهای زیرکلیک کنید

_دقیقه نود

http://one4allall4one.blogsky.com

_کنج دنج بهشت نقاشان جهان

http://kongedengebeheshtenaghashan.blogsky.com

_غوغای ستارگان

http://ghoghaysetaregan.blogsky.com

_ازین روزهای خاکستری

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com

_اهورا

http://a-hu-ra.blogsky.com

_صورتگران

http://sooratgaran.blogsky.com

_قطره محال اندیش

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_ماهتاب

http://maahtab.blogsky.com

_ازاوراق زرنگارکتابها

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

مینیمالنویسی

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_خورشید

http://kho-r-shid.blogsky.com

_پشوتن

http://pashootan.blogsky.com

فیروزه

http://firooze.blogsky.com

_غزلی ازحافظ باصدای گرم موسوی گرمارودی بشنوی

http://hafez.mastaneh.ir/ghazal/ghazal-21 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo