X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 4 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 06:57 ب.ظ

 

چراگل ِنرگس تمثیل ِچشم زیبای غزلهای حافظ است؟

ازآنجاکه دربسیاری ازچکامه های شاعران ِپارسی گوی ،گل نرگس به معناومفهوم ِچشم ِخمارومست وشوخ وتب آلودوجادوکننده ای بکارگرفته شده که مستی ژرف خویش را درنگاهی بی نیازازبیان ِهرسخنی به جان ِهرطالب ِحقیقت وکاشف هرراز ِسربه مهری می تراودوگره ِکور ازناشناخته های اسرارناپیدای هستی می گشایدوبذرمهروفضیلت وفرزانگی دردل وجان هرعاشقی می افشاند.بدون تردیدبایددرپس ِپشت ِخویش داستان ِکهن،محکم ودرازدامنی داشته باشدکه بدان قوت وقوام بخشیده باشدتابدان وسیله بتواندبه نمادی تبدیل شود که بار ِآنهمه معنی رادرگفتارشاعرانه به دوش گیردوبه جرعه ی نوشی کام شاعرانگی شاعرراشیرین کندوبرای هزاره هامردمان دختران خویش رانرگس بنامند.تنهابه کمک چنین رمزگشائی ظریفی است که درک وفهم واقعی اشعار ِواجدگل نرگس،امکان پذیراست.درفرهنگ وآئین وباورهای نیاکان ما،گل نرگس نماد ِ"ایزدماه"وماه دردل ِتاریکی شب،نمودچشم ِآسمان است وچشم نشان روزنی است که ازآن نور ِخردودانش وبینش به جان وجسم ِآدمی رخنه می کندوبه تاریکیهای وجودروشنی می بخشد.بعلاوه براساس ِهمان باورها،ماه یعنی چشم آسمان،نخستین بذری است که تمامی گیاهان وجانوران ازرویش اوهستی میابند.گل نرگسی که درایران میروید،بسی خوش بووبسیارتُردولطیف است وبنابه تاریخ طبیعی برای اولین بارازایران به غرب رفته ودریونان به مضمون متفاوتی تبدیل شده.بطوریکه دراسطوره های یونانی گل نرگس یا"نارسیس"نام جوانی است که چون تصویرخویش رادرآئینه ی آب می بیند،به آن دل می بازدوبرای درآغوش کشیدنش باشورشیدائی خودرادرآب می افکندوجان می سپارد*امروزه درروانشناسی"نارسیس"برای بیان نوعی بیماری روحی روانی بکارمیرودکه معادل فارسیش"خودشیفتگی"گفته شده.باری نرگس هادرشیرازدراواخرپائیزواوایل زمستان میرویندونرگس زارهای فرح بخش وزیبادل وهوش ازهربیننده ای می ربایند.حال میتوان باسفینه ی خیال به شیرازقرن هشت سفرکردوحافظ رادامن کشان درگذرازنرگس زارهادیدوباورکردکه اوبا آگاهی ازداستان خیال انگیز ِباورهای کهن ایرانیان درموردگل نرگس توانسته بیشترازچهل باردربیشترازچهل بیت ازغزلهایش به زیباترین شکلی گل نرگس رانمادچشم ِخمارومست وتب آلودی به تصویربکشدکه چشمان جهانی راازتصورآن واله وشیداکرده به خودخیره کند.

*

کسی به دورنرگست طرفی نبست ازعافیت

به که نفروشندمستوری به مستان شما

*

به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد

فریب چشم توصدفتنه درجهان افکند

*

به جزآن نرگس مستانه که چشمش مرساد

زیراین طارم فیروزه کسی خوش ننشست

*

نرگسش عربده جوی ولبش افسوس کنان

نیم شب دوش به بالین من آمدبنشست

*

دردیرمغان آمدیارم قدحی دردست

مست ازمی ومیخواران ازنرگس مستش مست

*

مراومرغ چمن رازدل ببردآرام

زمانه تاقصب نرگس وقبای تو بست

*

دلم زنرگس ساقی امان نخواست به جان

چراکه شیوه آن ترک دل سیه دانست

*

شربت قندوگلاب ازلب یارم فرمود

نرگس اوکه طبیب دل بیمارمنست

*

غلام نرگس جماش آن سهی قدمم

که ازشراب غرورش به کس نگاهی نیست

*

بده ساقی شراب ارغوانی

به یادنرگس جادوی فرج

*

نرگس مست نوازش کن مردم دارش

خون عاشق به قدح گربخوردنوشش باد

*

رسیدموسم آن کزطرب چونرگس مست

نهدبه پای قدح هرکه شش درم دارد

*

نرگس همه شیوه های مستی

ازچشم خوشت به وام دارد

*

شوخی نرگس نگرکه پیش تو بشکفت

چشم دریده ادب نگاه ندارد

*

علم وفضلی که به چل سال دلم جمع آورد

ترسم آن نرگس ترکانه به یغماببرد

*

فغان که نرگس جماش شیخ شهرامروز

نظربه دردکشان ازسرحقارت کرد

*

چراچون لاله خونین دل نباشم

که بامانرگس اوسرگران کرد

*

وه ازآن نرگس جادوکه چه بازی انداخت

آه ازآن مست که بامردم هشیارچه کرد

*

من آن فریب که درنرگس تومیبینم

بس آبروی که با خاک ره برآمیزد

*

چشمت ازنازبه حافظ نکندمیل آری

سرگرانی صفت نرگس رعناباشد

*

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهدداد

چشم نرگس به شقلیق نگران خواهدشد

*

به بوی اودل بیمارعاشقان چوصبا

فدای عارض نسزین وچشم نرگس شد

*

نرگس ساقی بخواندآیت افسونگری

حلقه اورادمامجلس افسانه شد

*

گشت بیمارکه چون چشم توگرددنرگس

شیوه اونشدش حاصل وبیماربماند

*

غلام نرگس تو تاجدارانند

خراب باده لعل توهوشیارانند

*

هرکجاآن شاخ نرگس بشکفد

گلرخانش دیده نرگسدان کنند

*

چه فتنه بودکه مشاطه ی قضاانگیخت

که کردنرگس شوخش سیه به سرمه ی ناز

*

شرمش ازچشم می پرستان باد

نرگس مست اگربرویدباز

*

گوشه گیری وسلامت هوسم بودولی

شیوه ای میکندآن نرگس فتان که مپرس

*

نازهازان نرگس مستانه اش بایدکشید

این دل شوریده تا آن جعدوکاکل بایدش

*

رواست نرگس مست ارفکندسردرپیش

که شدزشیوه ی آن چشم پرعتاب خجل

*

قراربرده زمن آن دوسنبل رعنا

فراغ برده زمن آن دونرگس مکحول

*

لاله ساغرگیرونرگس مست وبرمانام فسق

داوری دارم بسی یارب که راداورکنم

*

بی ناز نرگسش سرسودائی ازملال

همچون بنفشه برسرزانونهاده ایم

*

هم جان بدان دونرگس جادوسپرده ایم

هم دل بدان دو سنبل هندونهاده ایم

*

صلاح ازماچه میجوئی که مستان راصلاگفتیم

به دورنرگس مستت سلامت رادعاگفتیم

*

زشوق نرگس مست بلندبالائی

چولاله باقدح افتاده برلب جویم

*

بگشابه شیوه ی نرگس پرخواب مست را

وزرشک چشم نرگس رعنا به خواب کن

*

نرگس کرشمه می بردازحدبرون خرام

ای جان فدای شیوه ی چشم سیاه تو

*

ازفریب نرگس مخمورولعل می پرست

حافظ خلوت نشین رادرشراب انداختی

*

درگوشه ی سلامت مستورچون توان بود

تانرگس توباماگویدرموزمستی

*

نرگس باغ نظرچون توئی ای چشم وچراغ

سرچرابامن دل خسته گران میداری

*

نرگس ارلاف زدازشیوه ی چشم تومرنج

نرونداهل نظرازپی نابینائی

*

چون غنچه ی گل قرابه پردازشود

نرگس به هوای می قدح سازشود

*

فارغ دل آن کسی که مانند حباب

هم درسرمیخانه سراندازشود

*

خوبان جهان صیدتوان کردبه زر

خوش خوش برایشان بتوان خوردبه زر

*

نرگس که کله دارجهان است ببین

کاونیزچگونه سردرآوردبه زر

*

ای شرم زده غنچه مستورازتو

حیران وخجل نرگس مخمورازتو

*

*_درلینک "تاوان تحقیرغشق"داستان نارسیس رابااستفاده ازابیات اشعارشاملوبازسازی کرده ام

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کند

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com

_درلینک فیروزه (صفا)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(سنگ وتیشه وتندیس )رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(شعری ازیکی ازشاعری)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(ازاین کتاب بخوانید)بخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(اشعاری ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک اهورا(نقاشی های سهراب سپهری)راببینید

http://a-hu-ra.blogsky.com/

_درلینک ازین روزهای خاکستری(عکسی ازروزهای خاکستری)راببینید

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com/

_درلینک زیرغزلی ازحافظ باصدای گرم علی موسوی گرمارودی بشنوید

http://hafez.mastaneh.ir/ghazal/ghazal-83//

درلینک زیر(ترانه ی مادربنگرشهریارغفاری)رابشنوید_

http://www.4shared.com/get/rm2IMWkg/04_Bengar_Madar__Shahriar_Ghaf.html

_درکینک زیرغوغای ستارگان رامیبینید

http://ghoghaysetaregan.blogsky.com/

_لزلینک کنج دنج بهشت نقاشان جهان دیدن کنید

http://kongedengebeheshtenaghashan.blogsky.com/

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo