X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 7 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 11:20 ب.ظ

 Your image is loading...

 

مسافرقطار...

ازآن لحظات خیال انگیزچیزی نگذشته بودکه خودم رادرکوپه‌ی قطاریافتم.مراحل پیش ازورودبه کوپه طوری برسبیل عادت گذشته بودکه آنهارااصلا به خاطر نمی آورم.شیشه های عینکم رابخارگرفته بود.بانگاهی اززیرعینک توانستم کنارپنجره یک جای خالی پیدا کرده بنشینم.جای خوبی بودازآنجامیتواستم تاهواروشن بودبیرون رانگاه کنم.ازدیدن ِافرادی که زودترازمن آمده بودندویکی دونفری که بعداًآمدند حس ِغریبی به من دست داده بود،همیشه درشرح چنین حس هایی باخودم کلنجاررفته ام.بدبختانه هیچگاه آنچه رادربیان ِآنهامی گفته یامینوشته ام بیان کننده‌ی بخش کوچکی ازواقعیت هم نبوده،ولی این باروضعیت اندکی فرق میکرد.ازآنچه میدیدم به وجدآمده بودم،ازپشت شیشه های عینک مه آلودم همگی شبیه طرح ِآدمکهای متحرک ِکج وکوله ای به نظرمیرسیدندکه نقاش کج سلیقه ای آنهاراکشیده،نه-شبیه تصاویری بودندکه روی صفحه ی پُربرفک تلوزیونهای سیاه وسفید دیده میشوند،چشمم راکه گِردکردم آنهاراشبیه اشباحی دیدم که درگرگ ومیش صبح یادم دمای غروب ازفاصله ای دوردردشتی پوشیده ازبرف دیده میشوند،خوب که دقت کردم برای یک لحظه آنهارادرقالب ِنقاشی آبرنگ کودکی دیدم که آب رویش ریخته ورنگهادرهم وبرهم شده باشند.انگارهمه باهم توده‌ی نیمه متحرکی رامیساختندکه شَبَح ِاختاپوسی رادرآب ِگل آلودی نشان میداد،هرچه بودند،تصورِتیره وتاروگنگ ونامفهوم ساخته‌ی ذهن ِبیماری به نظرمیرسیدندکه درتب ِجان سوزی میسوخت.ازموسیقی ناموزون ونوع نامتناسب کلمات ِحقیروساخت جملات کلیشه ای گویشهای قبیله ای که به صورت ِدرهم وبرهم بکارمیبُردندوبیشترشبیه هیاهوئی بودکه ازدیواره‌ های غارِتاریک ِخوفناکی منعکس میشدهرچه گشتم نتوانستم وجه مشترکی بین خودم وآنها پیداکنم بنابراین ترجیح دادم شیشه‌ی عینکم راپاک نکنم،چه ازدیدن آنها به آن صورت ازشادی قندتوی دلم آب میکردند!ازخودم پرسیدم:"اگربه آنهابگویم که چگونه میبینمشان یاآنهابدانندکه باچه سماجتی سعی میکنم آنهاراآنگونه ببینم!چه خواهدشد؟"به هرحال آنهاشبیه تصویرِترسناک وخیالی یک مشت جهنمی برهنه درذهن کودکی بودندکه ماموریت یافته همدیگررادرمیان شعله های آتش شکنجه کنند.قطارسینه کشان روی ریل میخزیدوکم کم ایستگاه راترک میکرد.فقط این یکبارنبود،من بارهابه شکل ِغم انگیزی برای اینکه درکنارِشندره پوشان بی حیثیت وکج سلیقگان بدخوروخفت ِشهوت پرست دچار ِتنگی نفس نشوم یک دنیای خیالی وذوقی رابه افق ِمحدود وفضای پراختناق زندگی اجتماعیم وصله کرده ام.فقط دراین حالت، لحظات سرشارازشعفی راگذرانده ام که چون گرمای التیام زیرزخم بند ِزخمهای کهنه ی روحم احساس شده است.اگرچه سرانجام ازبخارات" گس ومسموم "این"چاهک"متعفن که به اصرار نام زندگی برآن نهاده اند همیشه دچارسرگیجه وتهوع مزمن بوده ام مهم نیست مسافرینی که دراین قطاربه اجبار ِیک سرنوشت تلخ ودردناک بامن همسفرندازکجامی آیند وبه کجامیروند،مهم این است که تردیدندارم کارشان تجلیل ازجهنم فقرواعتیادنکبت وعقب ماندگی وپفیوزی وشرمساری ومرگ است،تردید ندارم که اینهاستون فقرات ِزندگی اجتماعی مارابا تعالیم فیلسوفان دروغین ازخشونت؛چماق وشکنجه بنا کرده اند.من بارها این جماعت بی آبرورادیده ام که حس خودنمایی وشهوانی چندش آورخودرابا داغ ودرفش این وآن یابابه سروسینه کوفتن ارضا کرده اند.من بارهاشنیده ام که اینان گله گله دورصحنه‌ی اعدام مردی بی گناه یابساط ِننگین ِسنگسارزنی رقصیده  اند.وحالاکه آنهارادرقدوقواره های مضحک وواقعی خودشان ازپشت ِشیشه های غبارگرفته‌ی عینکم نگاه میکردم انگارازذوق کلوچه توی دلم غنج میکردند!

برگرفته ازداستانک منشوراشک ازصاحب همین قلم

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کند

_درلینک سنگ وسبوچای بنوشیم وروزنامه برقی بخوانیم

http://sangosaboo.blogsky.com/

_درلینک کدو(تصنیف چهارضربی)راببینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com/

_درلینک فیروزه (یه چیزدیگه...)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(باورکن که...)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(معمارشعرسپیدو÷یدایش شعرسپیدوشاعراسپانیولیوشاملو)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(بخش پایانی آفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(سهم سگان شکاری)رابخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com/

_درلینک رازکرشمه های رازقلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(با اخبارلحظه به لحظه‌ی وطن)آشناشوید

http://min30.blogsky.com

_سری هم به حیاط خلوت بزنید

http://parvane121.blogsky.com

_درلینک اهورا(نقاشی های سهراب سپهری)راببینید

http://a-hu-ra.blogsky.com/

_درلینک ازین روزهای خاکستری(عکسی ازروزهای خاکستری)راببینید

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com/

_درلینک زیرغزلی ازحافظ باصدای گرم علی موسوی گرمارودی بشنوید

http://hafez.mastaneh.ir/ghazal/ghazal-90/

_درلینک زیرترانه ی(سمفونی سه بتهون) رابشنوید

http://www.4shared.com/audio/Vv-6lw_I/Symphony_No3_Eroica_in_EbOp55_.html?err=no-sess

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo