پنج‌شنبه 3 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 11:41 ب.ظ

Your image is loading... 

 

سهراب سپهری 

 

Your image is loading... 

 

ازفیلم کودکی ایوان به کارگردانی تارکوفسکی 

 

بگذارزندگی کنم!

حال که زمان گران بارترین باریست که برگرده ی آدمی سنگینی میکند،همه چیزرارنده کرده میبلعد،بگذاردرین اسارت محتوم دست کم آنگونه که میخواهم،فارغ اززجروشکنجه ی زندان ِباورگذشتگان ونویدِمضحک ِبهشت ِدروغین ِآینده ی ِسیاست بازان دغلکار،آنگونه که خودمیخواهم،کودک وار،آزاد،چون رقص نرم ِبرفکی درفضابی حسرت گذشته وامیدهای واهی آینده،درحال زندگی کنم وعطای گذشته رابه گذشتگان وانبان تهی امیدهای ناکجاآبادی هیچستان آینده رابه آیندگان ببخشم.

ازدی که گذشت،هیچ ازویادمکن

فرداکه نیامدست،فریادمکن

برنامده وگذشته بنیادمکن

حالی خوش باش وعمربربادمکن

(حضرت خیام)

باورهاونگرشهای درست مصادیق بارزی دارندکه پیوسته بوسیله ی هنرمندان،شعراوفلاسفه،علماوادب دانان واندیشمندان مهرتائیدخورده وبرای مردم اهل معنی منات اعتباربوده.

"آلبرکامو"ادیب،وفیلسوف ومعلم اخلاق بشریت رااعتقادبراین است که آدمی موشی است که درقفس هستی گرفتارآمده.وبی هیچ تردیدی دیریازود،دستان توانمندوبی رحم صاحب نامرئی قفس دمپائی رابرسرش خواهدکوبیدوکارراتمام خواهدکرد.آنچه واقعیت نشان میدهد،دیوارهای گریزناپذیرقفس واندک پنیریست که باآن هستی لایتنهاهی آدمی راگال داده اند.درک ِچنین شرایطی راهی باقی نمیگذاردجزاینکه آدم ِاندیشمند ِگرفتار،دل خوش کندبه مزه ی پنیروپرداختن به بازی بادیوارهای قفس.بدون تردیددرچنین شرایطی اندیشیدن به گذشته ی تاریک یاآینده ی ابرآلودچنین زندگی غمباری راغم انگیزترخواهدکرد.

به هرروی زمان چه برخط مستقیم گذرکندیابرمسیرخط شکسته ای فرازوفرودهائی راطی کند یابربستریک خط منحنی بلغزد،درک ِهستی ازلی ابدیش وسه پارگی ِگذشته،حال،آینده اش اجتناب ناپذیراست.وعجیب است که هردرختی ازجنگلی تقویمی است که ریشه هانمادگذشته، ساقه نمودحال وشاخه وسرشاخه هانمایشگرآینده ی جنگل هستند.

"آندری تارکوفسکی"فیلمی داردبه نام"کودکی ایوان"درین فیلم "ایوان"کودک دوازده ساله ایست که به هنگام حمله ی هیتلربه اتحادشوروی سابق درهیئت یک جاسوس درشرایطی مخاطره آمیزواردمرزهای آلمان میشودتابرای بزرگ سالانی که میخواهندبرای او درزمین بهشت بسازندجاسوسی کند.ایوان کم سن وسال است ولی جنگ کودکی ودلبستگی های آن را زیرخروارهاجسدله وسپس مدفون کرده تقریبادرتمام طول فیلم"ایوان"درحال گذرازجنگل انبوهی است که دوربین جزساقه های درختان را نشان نمیدهد.شایددربیان چنین صحنه ای این حقیقت نهفته باشدکه غیرمستقیم اززبان:ایوان"بیان میشودکه ای تباه کنندگان زندگی من نه به ریشه ی این درختان وگذشته ی جنگل کاری دارم ونه به آینده اش.من میخواهم باتمام کژوکوژی این زندگی آنگونه که میخواهم زندگی کنم.بگذاریدزندگی کنم.

کمترکسی(به فتح کاف)است که نقاشی های"سهراب سپهری"رادیده باشدوبه لحاظ رنگ آمیزی ودرون مایه میخ تابلوهای اوازدرختان جنگل نشده باشد.درتمامی این نقاشی ها که تعدادشان هم نسبت به تابلوهای دیگرکم نیست،نقاش کوشیده که ازتمام جنگل تنهاتنه ی درختان رابه تصویر بکشد.اگرچه سهراب درزمان حیاتش به علت فضای مختنق اجتماعی آن زمان موردانتقاشدیدهنرمندان وناقدان سراپامتعهدورئالیست

قرارگرفت ولی درشعرونقاشی کوشیدکه دورازحب وبغض های سیاسی درغوغاسالاری ازحنجره ی نسیمی که ازمنقارقلمش سربرآورده بودبگوید:بگذاریدزندگی کنم.بگذاریدمردمان همینجا وهم اکنون

زندگی کنند.

 روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کنید

_درلینک سنگ وسبوچای بنوشیم وروزنامه برقی بخوانیم

http://sangosaboo.blogsky.com

_درلینک کدو(موردعلاقه مینا)راببینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com/

_درلینک فیروزه (صبر)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(شجاعت نظری)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(شعری ازلورکا)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(بخش آخرآفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(وغ وغ ساهاب)بخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رازقلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(با اخبارلحظه به لحظه‌ی وطن)آشناشوید

http://min30.blogsky.com

_سری هم به حیاط خلوت بزنید

http://parvane121.blogsky.com

_درلینک اهورا(نقاشی های سهراب سپهری)راببینید

http://a-hu-ra.blogsky.com/

_درلینک ازین روزهای خاکستری(عکسی ازروزهای خاکستری)راببینید

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com/

_درلینک زیرغزلی ازحافظ باصدای گرم علی موسوی گرمارودی بشنوید

http://hafez.mastaneh.ir/ghazal/ghazal-446

_درلینک زیرترانه ی(سنگ صبور) رابشنوید

http://www.4shared.com/get/31424814/754ace3/Mohsen_Chavoshi_-Sange_Sabor-_.html

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo