X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 11:40 ب.ظ

Your image is loading... 

 

Your image is loading... 

 

صادق هدایت وعینکش

اگرچه بهارخسته دل ازگرمای تابستان داردلنگان لنگان ازخم راه میگذرد،شایدتقارن ِآنرابامرگ غم انگیزهدایت بتوان یکی ازمواردِتوجیه بی رحمی بهاردرسرآغازِچکامه ی سترک"سرزمین بی حاصل"نوشته‌ی شاعرِبلندمرتبه‌ی آمریکائی ِانگلیسی تبار"تی. اس. الیوت"دانست.
"...آوریل بی رحم ترین ماه است
که میرویاند از خاک بی جان یاس ها را
بهم می آمیزد خاطره ها وهوسها را
و به جنبش می آورد ریشه های افسرده را با باران بهار
زمستان گرممان نگاه میداشت
و می پوشاند زمین را با برف فراموشی
وحیاتی ناچیز میدماند از گذرگاه ساقه های خشک..."
( تی. اس. الیوت )
ازدیگرسواماشایداظهارِعالمانه ی زیربتواندبهانه ی مناسب نگارش این یاداشت باشد.
"...آری ما توقع داریم که سیرِتحول یک نویسنده راببینیم،جریان پرورش خوی وشخصیت وبرداشت اورااززندگی بشناسیم.شناسائی ِکوچکترین جزئیات مربوط به اورادست کم نمیگیریم تااینکه بتوانیم ازکلیه ی تحولات درونی اوکه منشافعالیت های بعدیش شده است آگاه شویم.مخصوصاباز تکرارمیکنم:خطوط ِریزوجزئیات کوچک زندگی اورا دست کم نگیرید. مجموع همین هاست که ماهیت آن شخص راروشن میکندوبدون اینکه به خودزحمت دهید عمق روح وکل وجود او را در میابید..."
( داستایوسکی )
اگرنقش ِمحیط رادرکنار ِهزاران ِعامل شناخته شده وناشناخته درپرورش شخصیت آدمی موثربدانیم اشیادراین میان نقش عمده‌ای راایفامیکنندواگر این موضوع رابه دنیای پرازرمزورازهنرمندان تسری دهیم اهمیت بیشتری پیدامیکنند.شایدحفظ ونگهداری اشیا متعلق به هنرمندان واهل فکر ونظرودانشمندان بعدازمرگشان سرنخی بدست بدهدتابشودبا تکیه برآنها به وجوه ناشناخته ی هستی آنهاوتاثیرشان برتولیدات فکری آنها پی برد.امروزه متاسفانه اشیا متعلق به هدایت داستانسرای نامداروپدرادبیات نوین ایران به قدری ناچیزودورازدست رس است که هرکوششی برای دست یابی به آنهابامانع برخوردمیکندولی یک نگاه ساده به عکسهائی که ازوی باقی مانده نشان میدهدکه ازهمان عنفوان جوانی کت وشلواروازمرحله‌ای به بعدعینک جزلاینفک ِظاهرنویسنده‌ی خوش قریحه وصاحب سبکی است که نزد ِاهل معنی ازمحبوبیت خاصی هم برخوردار است.نظر به اینکه اینجانب درکاوشها وکوششهایش در آثار هدایت و پژوهشهائی که در باره‌ی وی شده پیوسته اورابا عینک مجسم کرده این خارخاررادردل داشته که بالاخره هدایت ازکدامیک ازعیوب چشمی دررنج بوده است؟ و ازآنجا که بدون تردیدعینک ازبدواختراعش تا کنون جزآن دسته ازاشیائی است که درزندگی افرادچه آنها که به آن احتیاج داشته وچه آنهائی که بصورت تزئینی ازآن استفاده کرده اندتاثیربه سزائی داشته وهر کس به شکلی داستانی ازآن نزدخوددارد،آتش این اشتیاق رادروجود ِمن تندتر کرده است. به عنوان مثال کمتر کسی است که مجموعه داستانهای شلوار های وصله دار ِرسول پرویزی بدستش رسیده باشدومجذوب ِحکایت زیبای عینکم نشده باشد.باری اگر"گوستاو یانوش"پسر ِهمکار کافکابا نوشتن کتاب خویش درشناخت نویسنده ی چک نقش بزرگی داشت آقای فرزانه درشناخت هدایت این وظیفه ی مهم راعهده دارشده ودرکتاب "آشنائی با صادق هدایت"به سوال من درموردعیب چشمی هدایت پاسخ داده است.فرزانه مینویسد:"یاد روزی افتادم که درتهران اواین عینک دسته کلفت رابه من نشان دادوبافخرزیاد گفت:فقط فکرش را بکن این عینک هفته ی پیش تویک مغازه تومخ ِپاریس بوده وحالا سردماغ من است.و بازیادم افتاد که وقتی این عینک بعنوان هدیه ازدوستی به دستش رسیده بودازاو پرسیده بودم که آیامثل من نزدیک بین است؟واوگفته بود:نه من،"آستیگمات"هستم خطوط راکج میبینم وبرای اینکه توضیح بیشتری بدهدچندخط موازی کشیده بودودرزیرش چندخط مورب واضافه کرده بود اگرعینک نزنم این خط های موازی رامثل این خطوط پائین کج میبینم."فرزانه از یکی دوهفته پیش ازفرجام تلخ هدایت ومرگ خودخواسته اش یاد میکند ومینویسد:"نیزیادِروزی افتادم که اوراباهمین عینک،دسته شکسته دیدم ازدهانه ی متروبیرون می آمدوباقدمهای سنگینی که به بدنش حرکت پیش رفتن آخوندک رامیداد بیرون آمد،سر ِپائین افتاده،شلوار چروک باران خورده،به طرف ِهتل میرفت ومن دویدم تابه اوبرسم و متوجه شدم که عینکش دسته ی چپ ندارد واومجبوراست با سرانگشت آن راروی دماغش نگهدارد.وبعد وقتی همراه ِاوبه هتل رسیدیم،هدایت دسته شکسته ی عینک راازجیبش درآوردوبا یک نوارچسب کاغذی که به همین منظورخریده بودآن رابه بدنه ی عینک بندکرد. گفته بودم: عینک سازی که من پهلویش میروم،کار ِفوری هم میکندوحتی درمواقع لازم یک روزه تحویل میدهد.گفته بودشکسته که شکسته به یک ورش حالاهمین مانده که بروم خرج تعمیرعینک رابدهم.ده روزی میشد که دسته‌ی عینکش شکسته بود...

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کنید

_درلینک سنگ وسبوچای بنوشیم وروزنامه برقی بخوانیم

http://sangosaboo.blogsky.com/

_درلینک کدو(شعری ازمحمودک برای مینایالقوزآبادی)راببینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com/

_درلینک فیروزه (باهم چگونه باشیم؟)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(وازین غم)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(شعری ازنازنین رحیمی)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(بخش آخرآفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(بازهم ازبوف کورهدایت)بخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رازقلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(با اخبارلحظه به لحظه‌ی وطن)آشناشوید

http://min30.blogsky.com

_سری هم به حیاط خلوت بزنید

http://parvane121.blogsky.com

_درلینک اهورا(نقاشی های سهراب سپهری)راببینید

http://a-hu-ra.blogsky.com/

_درلینک ازین روزهای خاکستری(عکسی ازروزهای خاکستری)راببینید

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com/

_درلینک زیرغزلی ازحافظ راباصدای گرم علی موسوی گرمارودی بشنوید

http://hafez.mastaneh.ir/ghazal/ghazal-487

_درلینک زیرترانه ی(تصورکن) رابشنوید

http://www.4shared.com/get/128790668/fe4dfc86/04_-_Tasavor_Kon.html

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo