X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
پنج‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 08:14 ب.ظ

 Your image is loading...  

درستایش الهه ی جهل! 

ازاواخرقرون وسطی کلیساومسیحیت کاتولیک گرفتارانحطاط ویرانگری گردیده بود.کشیش ها اغلب به فسادمالی ودنیاطلبی مبتلاشده بودندوظاهرگرائی ودوری ازعمق معنویت تعالیم مسیح رواج یافته بود.ادامه ی این وضع میتوانست برای همیشه روح تعالیم مسیخ رامسخ کند.آراسموس هلندی یکی ازچهره های درخشان اصلاحات مذهبی درهمین دوران است که اگرچه به کلیسای کاتولیک اعتقادداشت معتقدبودکه بایدازراههای صلح جویانه اصلاحاتی درکلیسای کاتولیک صورت گیرد.به همین جهت اوراازچهره های درخشان اصلاحات مذهبی قرن شانزدهم غرب به حساب می آورند.

تعلق خاطروعشق عمیق اوبه سرنوشت بشرسبب شده که اورا شاهزاده ی بشردوست بنامند.به حقیقت آراسموس رابایدیکی ازچهره های متقدم اصلاحات بشردوستانه به حساب آوردکه گرایش میانه رودراصلاحات مذهبی دراروپارانمایندگی میکرد.اوخواهان صلح ووحدت کامل دراروپابودکه رواج رویکردتکثرگرائی ومدارای بین همه ی ادیان رارهبری میکرد.درآن دوران تیره وتارنگارش کتاب "درستایش الله ی جهل"یکی ازکارهای درخشان وی محسوب میشود.کتاب"درستایش الهه ی جهل"اولین اثری است که پس ازقرون وسطی،استبدادمقامات مسیحی رابازبان طنزوشوخی موردانتقادقرارداد.این کتاب درخانه ی یکی ازدوستانش ظرف هشت روزنوشته شدوبه وی تقدیم گردید.انتشاراین کتاب باعث تشویق طرفداران اصلاحات مذهبی قرارگرفت ولی درمقابل خشم کینه توزانه ی کلیسارابرانگیخت تاجائی که درفرانسه که بزرگترین مرکزتعلیم وتربیت مسیحیت بوداوراملحدشناخته ورای به سوزاندنش دادند.ولی ازآنجاکه وی دوستان بانفوذی درکلیسا داشت وبعلاوه نگارش "درستایش الهه ی جهل"به قدری هنرمندانه بودکه حتی دشمنانش ازخواندن آن بسیارخندیدند.به هرحال همین هابه اوامکان دادکه ازخشم کلیساجان سالم بدربرد.اگرچه "لوئی برکن"که کتاب "درستایش الهه ی جهل"رابه فرانسه ترجمه کرده بوددرآتش سوزانده شد.کتاب "درستایش الهه ی جهل"سرشارازاشارات به اسطوره های یونانی است.دراین کتاب"دیوانگی"زبان میگشایدوبه ستایش ازجهل می پردازدوادعامیکندکه رازخوشبختی وشادمان ساختن مردمان دردست من است."دیوانگی"دراین بیانیه ی مضحک میکوشدجایگاه رفیع خودرادرسعادت مردمان نشان دهدهرچندبراوپوشیده نیست که دیوانگی وحماقت وجهل تاچه اندازه نزدمردمان بدنام است.هدف آراسموس درین کتاب احیای روح بشردوستانه است وی به هنرمندی وشجاعتی بی نظیردستگاه پاپ وفرقه های پرنفوذمسیحیت راازبیخ وبن موردانتقادوتمسخرشدیدقرارمیدهد.امروزه همه ی فرزنگان وفرهیختگان دربرابراعمال وآثارآراسموس دربرابرنبوغ وهنرومنش انسان دوستانه ی والایش سرتعظیم فرودمی آورندووی رایکی ازتاثیرگذارترین انسان درسرنوشت بشرمیشناسند.اگرچه میداننداوفرزندنامشروع کشیش وزنی بودکه هردودردوران پررنج کودکی آراسموس مردندواورابه دست حوادث سپردند.

بی جانیست اگربخشی ازکتاب مستطاب"درستایش الله ی جهل"رااینجابیاوریم.

کتاب باخطابه ای ازجانب الهه ی جهل درباره خودش شروع میشود.

"...آدمیان چگونه درهمه ی زمانهاازمن سخن میگویند؟من بی خبرنیستم که الهه ای چون من حتی درمیان بزرگترین ابلهان چقدربدنام است،به هرحال من همان الهه ربانیم که به همه کس نورشادی میدهد.برهان ادعایم همین بس که چون گامی پیش نهادم تادرمیان شماسخنی برانم،سیمای شمارافروغی تابنده وبیسابقه درمیان گرفت،به طوریکه دریک دم ابروهایتان ازهم گشوده گشت وباچنان نشاط وقهقهه ای ستایش خودرا به من ابرازداشتیدکه به راستی پنداشتم که همه ی شماکه مراازهرسودربرگرفته اید،همان خدایان"هومر"شاعربزرگ یونانیدکه ازشراب خدایان وافیون آفریدگاران سرمست ومجنون گشته اید.درحالیکه دقایقی پیش عبوس وبی حال وازخودبدررفته بودید،چونانکه پنداری ازمغاک"تروفونیوس"بازگشته ایدوهمان سان که معمولا پس ازنخستین انوارخورشیدهمه چیزجان میگیردویاپس ازسپری شدن زمستان ورسیدن بهارونسیم ملایم باختری،مظاهرطبیعت جلوه گری آغازمیکنندوحیات راازسرمیگیرند،شمانیزوقتی برمن می نگرید،جوانی وسرمستی خویش رابازمی یابید.سخنوران بزرگ وخطابه گویان توانا به حکم قاعده،زمانی راصرف میکنندتامتن سخن خودرافراهم آورندبه امیدآنکه درروان وفکرشمانفوذکنند،امامن دریک دم بانگاههای خویش،شمارادرقبضه ی اختیارخوددرمی آورم.چرامن امروزدراین جامه ی غیرعادی برابرشماجلوه گرشده ام؟سبب آن راازمن خواهیدشنیداگردریغ نورزیدازاینکه دوگوش خودرابه من قرض بدهید.من آن گوشهائی رانمیخواهم که شما به گویندگان فهمیده میدهیدبلکه آنهائی رامیخواهم که شما درمواقعی به بازی دلقکان وشعبده بازان واحمقان میسپارید.نظیرآن گوشهائی که دوست ما"میداس"به نوای نای"پان"سپردوبامعجزه ی آپولون به دوگوش خربدل گشت.من میخواهم دربرابرشما نقش یک حکیم سوفسطائی رابازی کنم وبااین کارمنظورم این نیست که یکی ازآن جماعت مردانی شوم که سرشاگردان خودرابایاوه سرائی های ملال آورپرمیکنندوبه آنان برای ادامه ی بحث ومشاجره،لجاجت زنانه می آموزندبلکه من شیوه ی پیشینیان را دنبال میکنم که نام سوفسطائی رابرگزیدندازآن رو که عنوان فیلسوف یادوست داردانائی راضایع نکرده باشند.نیت آنان خواندن مدح نامه درستایش خدایان وقهرمانان یونان بوده که به دردکسی نمیخورده وشماازمن نیزستایشنامه ای خواهیدشنیدنه شبیه آنچه هرکول یاسولون بیان داشت بلکه این مدیحه سرائی پیرامون خودم یعنی تمجیدازجهل وبیخردی است!

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کنید

_درلینک کدو(رقص هاله رادرعروسی مینا)راببینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http://maahtab.blogsky.com

_درلینک فیروزه (آزادی)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(دل کندن ودل بستن)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsly.com

_درلینک پشوتن(اشعاری ازتی اس الیوت بخوانید)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(بخش آخرآفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(بازهم ازدیوان عبیدزاکانی)بخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رازقلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(با اخبارلحظه به لحظه‌ی وطن)آشناشوید

http://min30.blogsky.com

_سری هم به حیاط خلوت بزنید

http://parvane121.blogsky.com

_درلینک اهورا(نقاشی های سهراب سپهری)راببینید

http://a-hu-ra.blogsky.com/

_درلینک ازین روزهای خاکستری(عکسی ازروزهای خاکستری)راببینید

http://azinroozhaykhakestary.blogsky.com/

_درلینک زیرغزلی ازحافظ باصدای گرم علی موسوی گرمارودی بشنوید

http://hafez.mastaneh.ir/ghazal/ghazal-29/

_درلینک زیرترانه ی جان مریم باصدای محمدنوری  

http://www.4shared.com/file/9075559/39eed8dc/Mohamad_Nouri_jaane_maryam.html

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo