پنج‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1388 ساعت 04:55 ب.ظ

Your image is loading... 

 

حقارت ِنفس*

برای اینکه بُت پرستی ابله نباشی کافی نیست بُت رابشکنی،بلکه بایدخوی زشت وپلید ِبت پرستی راهم درخودریشه کن کنی

 (نیچه)

پیوسته درزهدان متعفن ِعجوزه‌ی تاریکی،یک احمق، شتایشگریاستایشگران احمق ترازخودرامیجوید،شایدبه این دلیل است که درروانشناسی،نفس ِبشرگرانیگاه ِانسانیت ِانسان است وبه همین دلیل هرآنچه هائی که سبب ارتقاواعتلا یازوال ونقصان ِآن گرددموردپژوهش روانشناسان قرارمیگیردتابه اینوسیله شیوه هائی برای جلوگیری ازسقوط ِآدمیان ازبلندای وجودپُرشکوه وجلال ِ انسانی به قعرِحقارت وپستی ِحیوانی بجویند.ازبین همه‌ی بلایائی که نفس راآماج بی امان خویش میسازد،"حقارت"درصدرلیست می ایستد چه که حقارت نفس راسرطان ِبدخیم ِعاطفه میشناسند که بصورت بُت وبُت پرستی دربیان دوجلوه گاه حقارت ِنفس دچارفرد یاافرادیا بطورناگهانی کل ِجامع ِسنتی وعقب مانده میشودوبدون تردید تمام ِنیروهای معنوی وخلاق انسان را نابود میکندودراین صورت انسان ِمبتلا به حقارت ِنفس چه درمقام بُت وچه درمنزلت ِبُت پرست ِبدبخت ومفلوک تابدانجاسقوط میکندکه بدون درنظرگرفتن ِواقعیات واستفاده ازخِرد ِجمعی وجهانی به هرکاری دست میزند تافقط مطرح شودوعقده‌ی چرکین خودکوچک بینی اش نوازش یابد.بُت وبُت پرست دوروی سکه‌ی بی مقدارِحقارت ِنفس است.بدون تردید درجوامع ِمبتلا به حقارت ِنفس،شیادی،عطشناک ِ بت شدن دچارسرطان بدخیم ووخیم عاطفی حقارت ِنفس باهیئتی نوچهره ونوسبک ونوشِگرد ظهورمیکند وسیل مبتلایان به حقارتِ نفس دوره اش میکنند،دست وپایش رامیبوسندومیلیسندوخاک قدومش راکُحل بَصرمیکنند.بیهوده نیست اگرگفته شودکه چنین بت پرستان ِ حلقه بگوش وفدائیان بلاهت نیزدرعطشناکی بت داشتن به سرمیبرنداگردمی اوراق زرنگارتواریخ رابنگریم بسیاری ازفجایع بزرگ که گریبان گیربشرشده به اشاره‌ی بت وبه دستان هرزه‌ی بت   پرستان ِناقص انجام پذیرفته،استالین هیتلر،پولپوت،جعفرنومیری،شاه وپینوشه،صدام ازنظرروحی آدمکهای مبتلا به سرطان وخیم حقارت نفسی بودندتشنه‌ی بت شدن که بوسیله مردمی دچار سرطان ِوخیم ِ حقارت ِنفس وتشنه‌ی بت پرستی به بت تبدیل شده بودندوچنانکه میدانیدتاریخ صحنه های دلخراشی ازسرنوشت ِغم انگیزبُت پرستان درسینه داردکه به قول شاملوازبازگفتشان دردی جانکاه،عمق جان آدمی رامیگزدآنهم گزیدنی!

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کنید

 _درلینک کدو)مینادراجلاس یالقوزآباد)راببینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http//maahtab.blogsky.com

_درلینک فیروزه (تصویر دوم)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(رمانیسم)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(شعردیگری ازناظم حکمت)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(بخش آخرآفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(نانای امیل زولا4)رابخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رازقلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)راببینید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(با اخبارلحظه به لحظه‌ی وطن)آشناشوید

_درلینک دقیقه نود(بااخباروطن)آشناشوید

http://min30.blogsky.com

_سری هم به حیاط خلوت بزنید

http://parvane121.blogsky.com

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo