X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
پنج‌شنبه 3 دی‌ماه سال 1388 ساعت 07:25 ب.ظ

 Your image is loading... 

 

امیل زولا

تیغ تیزبرگلوی خدابانوی هنر

اخلاق ِمتحجرین خرافه پرست ِرمال وشیادهمواره تیغه‌ی تیزخنجری

بوده دردستان پرورندگان ِزنگیان مست:اراذل واوباش ولات ولوتهای جاهل که تشنه‌ی خون خدابانوی هنربوده اند.

به هرروی بنابه باورنیچه‌ی بزرگ واولین نفرازچهارسوارسرنوشت:

انگل:موجودکثیف وناتوان ونرم رفتاریست که برلبه‌ی زخم اَبَرانسان می نشیندوازخونابه تغذیه میکند.حیات اوباعمق ِزخم ورنج ابرانسان نسبت مستقیم دارد.

تصورکنیدبامن به پاریس قرن نوزدهم عروس ِشهرهای جهان آمده اید. باهم خیابان "کلیشی"راطی میکنیم وبه کافه‌ی"باتینیول"میرسیم وازبوی قهوه ای که درفضاپیچیده مست میشویم.ازدیدن ِنقاشان بزرگ ِمکتب"امپرسیونیسم"ژرارسورا،گوگن،سزان؛تولوزلوترک وونسان ونوگ که دورمیزی نشسته اندچشمانمان خیره میشوند.تنهاخدامیتواندخالقان آنهمه زیبائی رایک جاگردهم آورد.یکی دوروزازانتشارکتاب ِ"ژرمینال" نویسنده‌ی نامداروپدرِسبک "ناتورالیسم"امیل زولامیگذردکه منتقدین بیسوادوبدکاره،رجالگان واراذل واوباش ولات ولوتهای پاریس راواداربه حمله به امیل زولاکرده اندواوراهرزه ترین نویسنده‌ی قرن نوزده خوانده اند.اکنون زولارامیبینیم که باوقارپابه کافه میگذاردوبه جمع هنرمندان میپیوندد.گوگن جائی کنارخودش برای اوبازمیکندوژراربرایش قهوه ای سفارش میدهد.زولاخودش راروی صندلی جابجامیکندوقهوه رابه لب برده ازبالای شیشه‌ی عینکش دوستانش را یکی یکی وراندازمیکند.قهوه به اتمام نرسیده که ونگوگ میگوید:"امیل!درشهرچه میگذرد؟"امیل میگوید:"میخواهدچه بگذرد؟همان برمن میگذردکه دیریست برشمامیگذردوغم برغم می افزاید"

سزان میگوید:"رنج ازدست سنت گرایان بی آبروهمیشه سهم هنرمندان ِنوآوربوده استزولابه دنبال آهی ازسردردمیگوید:"اینهاکتابهای مراهرزه میدانندونقاشی های شمارامردودمیشمارند.علت این هردویکیست.جامعه قادرنیست بفهمدکه هنرنمیتواندبارِاخلاقیات ادعائی رابدوش بکشد.اینان نمیدانندکه هنرواخلاق هریک به عرصه ای خاص ازمعارف بشری تعلق دارندوهنرشاخه‌ی تُردی ازدرخت تناورآفرینش زیبائیست وتحمل بارِسنگین اخلاقیات راندارد.هنردورازاخلاق است همانگونه که زندگی به راهی جزاخلاقیات میرود.برای من نه کتاب هرزه وذاله وجودداردونه تابلوهائی که شما میکشید.برای من فاحشه ای که"تولوزلوترک" نقاشی کرده سراپااخلاق است برای آنکه زیبائی درونی اوراروی پرده آورده.زن روستائی راکه "بوگرو"نقاشی کرده هرزه ومنافی اخلاق است،برای اینکه خشک ورئالیست است،همان دیدنش کافیست که آدمی رادچارتهوع کند.غالب مغزهافقط گنجایش دوفکررادارندکه چون سیاه وسفیدرودرروی همند،خیروشر.این دوگانگی وجودندارد.درطبیعت نه خیرهست ونه شر.بین سیاه وسفیدهزاران طیف ورنگ هست که خاکستری نمونه‌ی بارزآنهاست.درطبیعت جزخلاقیت وزندگی نیست.هنگامی که زندگی رامتصف به تقوایاهرزگی میکنیم واردعالم توهمات میشویم.بدون شک مابایدبه بعضی ازاصول احترام بگذاریم.خیرعام محتاج به فداکاری هائی ازطرف فرداست.من مخالف اخلاق نیستم.مخالفت من باآن نوع ریاکاریست که برتابلو"المپیا"تُف می اندازدومیخواهدآثار"موپاسان"راممنوع کند.بگذاریم انسان ِهنرمندبه هربالشی که دلش میخواهدسربگذاردوبه هرراهی که دوست داردبرود.وقتی "هوگو"مُرد،تمدن خاص اوناپدیدشد.تمدنی که پایه‌ی آن به شکل ِغیرهنرمندانه ای برظرافت وافسانه های قهرمانی ودروغهای زیرکانه وفرارازواقعیت بود.کتابهای من مثل تابلوهای شماآیت تمدن جدیدند.تمدن فارغ ازبنداخلاق قرن بیستم.روزی که "ادواردمانه"تابلوی"صبحانه روی غلف"رادرمعرض نمایش گذاشت"بوگرو"مریض شد.روزی که"مانه"تابلوی"المپیا"ی خودراتمام کرد"بوگرو"مُرد.مانه ودومیه مُردندولی"دگا"و"لوترک"و"گوگن"و"ونگوگ"زنده اندوماموریت آنهاراادامه میدهند.آقایان این بیانیه‌ی ماست:ماعقیده داریم که هرحقیقتی گرچه زشت باشد،زیباست.ماهرچیزراازطبیعت قبول میکنیم بدون اینکه با ساطورِجهل پاره ای ازآن راکم کنیم.ما عقیده داریم که در"حقیقت"هرچندکه بیشترخشونت آمیزباشدزیبائی سهم بیشتری دارد.این حقیقت درمورددروغهای زیباصدق نمیکند.رنج زیباست برای آنکه عمیق ترین احساس روح آدمیست.مردوزن حتی وقتی دلال محبت یا فاحشه باشندزیباهستندومازندگی رادرکلیتش ستایش میکنیم وبه قضاوتهای مبتنی براخلاقی که مارادرمحدودیتِ دیوارهای بلندش خفه کند اعتنانمیکنیم.درجوهرهنرمتعالی مازنی فاحشه وبانوئی محتشم بانگاهی واحددیده میشوند.سریدارهمان اندازه عزیزاست که یک سپهبدآرتش.ارزش انسانی یک کشیش ازیک دهقان بیشترنیست.همه‌ی اینهانماینده‌ی طبیعتندودرجریان پهناورزندگی هستی یافته اند."دراین هنگام لوتربانگ زد:"آقایان قهوه هایمان رامینوشیم به سلامتی بی اخلاقی وپرستش زشتی هاباشدکه این شیوه ای باشدبرای اینکه به ماکمک کندتادنیارازیباکنیم وازنو بسازیم."

***

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کنید

 _درلینک کدو)نیای میناوکشف فضا)راببینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی)راببینید

http://kho-r-shid-blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببینید

http//maahtab.blogsky.com

_درلینک فیروزه (اشتباه محاسبه )رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(عشق)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsly.com

_درلینک پشوتن(شعری ازناظم حکمت)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

درلینک گل ارغوان(بخش آخرآفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(نانای امیل زولا3)رابخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رازقلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)راببینید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(با اخبارلحظه به لحظه‌ی وطن)آشناشوید

_درلینک دقیقه نود(بااخباروطن)آشناشوید

http://min30.blogsky.com

_سری هم به حیاط خلوت بزنید

http://parvane121.blogsky.com

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo