X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
پنج‌شنبه 28 آبان‌ماه سال 1388 ساعت 05:05 ب.ظ

Picasion.Com 

 دیگرهمه چیزرا باورمیکنم!

برای پرستوبه خاطرِمحنتی که درچنگال دوهفت کشید

دیگرچیزی مرابه تعجب وانمیدارد!دیگرهمه چیزراباورمیکنم!

چراکه دردناباوری راباپوست وگوشت ِخودتامغزاستخوانهایم حس میکنم

حتی اگراین حس را،درهجوم ِافکارِجنون آمیزِبعدازیک بیخوابی طولانی به تصوردرآورم که این گله‌ی زنجیربریده‌ی اراذل واوباش که دریک سفراجباری همراه منندهمه عریان وبابدنهای پشمالو،دهانهای گشاد ِمتعفن وزبانهای سرخ ِاره مانندودندانهای خون چکان وچشمهای دریده وگوشهای بلند ِآویخته وشاخهای بلند ِتیزباقمه ونیزه وچماق وسوفاروگرزهای آتشین مثل ِعمله های عذاب ِجهنم هلهله کنان مرابه بن بستی رانده ودرانتهای آن درحالیکه وحشت زده به دیوارتکیه کرده ودستهایم راسپرسروصورتم کرده ام دوره کرده هریک بابریدن یاسوزاندن بخشی ازبدنم بابیشرمی همه باهم مواداجرای حکم ِیک دادگاه ِتفتیش ِعقاید قرون وسطائی رابه صورت قطعات رنجباریک سمفونی مرگ به صورت زیربه اجرادرآورند

_شکنجه وچماق ستون فقرات فرهنگ اجنماعی وسیاسی ماست ومنطق شکنجه ،زوروتعدی ریشه ای عمیق وطولانی باخوی ورفتاراخلاقی ماداردوتوباشکم بندگان ِدزد ِوطن فروش هم کاسه نمیشوی!؟

_تودرروزگارِعیش وعشرت ورونق هرزگی پاچه ورمالیدگان که خرراوکیل کاهدان کرده اند وبوزینگان رابه نجاری نشانده اند،خوابی وخواب میبینی!

_تو یخ فروش ِتهی دست وابله نیشابوری!

_ماازتغارشکسته وماست ریخته لفت ولیس میکنیم وریشخندی که درگرسنگی ازمامیکنی نشان قباسوختگیست بدبخت!

_به روزگارِسلطنت ِخفاشان خون آشام گفته ای:"تن میسوزانم چون شمع که روشن کنم ره به نیمه شبان دردل تاریکی بی انتها!

_درروزگاردستاربندان کاسه لیس ِسیاه کاسه‌ی سیاست بازکه باافتخارفرهنگ ملی وحیثیت وشرافت انسانی رادست آویز وگاه بازیچه یانردبانی میسازندتابه بام نام وکام برسند جگرسوخته درمُشک وگوشت گاودرزعفران یافته ای وآن رادرشیپورمیدمی؟!

_بیداد ِرعد،خایه تباه کرده به زیرمرغان وتوجوجگان به پائیزنیامده میشماری؟!

_اینجاتاآبرونفروشی کسی به تونمیگویدخرت به چند!

_تویک عقل باخته ای!

_سهم توازعبودیت تحمیلی،شماتت،سرزنش،تهدیدوتحقیروبندگیست وتوادعای حقوق فردی واجتماعی داری؟!

_نمیبینی ماکیان پرتمنای سنت هزارساله را"حکه"غالب آمده،گرزن ِ خروس ِرنگین بال تجددرامنقارمیزند؟!

_توروحی هستی سرگردان وگریخته ازبهشت وگرفتارجهنمی سوزان،درمانده ازنیش عقرب ِغربت وشرمنده ازیارودیارخویش!

_توتفی هستی به صورت بازارپررونق هرزگی،بی آبروئی،بی حیائی ورذالت ودروغ!

_تولبخندی هستی خشکیده برلبان دخترکی معصوم ازپس ترسی مهیب به همین جهت ماراتحقیرمیکنی!

_تودرجشن مامیهمان ناخوانده وآخرِاندوه وحسرت ورنج ومصبتی!

_تودربسترخواب عمیق وهراس آورِهزارساله سرازبالین آکنده ازبرگ درخت دانا برگرفته ای،تاوان به روزگاررونق جهل سنگین است!

_توآه سردی هستی برخاسته ازدشت سوخته‌ی آرزوهای سینه هائی که مادریده ایم!

_ماتورادیده ایم که به جای اطاعت وبندگی،رقص ِمرگ ِمگس میکرده ای برتارِدام ِهزاربندعنکبوت مکاروبی رحم زندگی!

_توقطره‌ خون خشکیده ای فروچکیده اززخمی عمیق که پنهان بود!

_توخونابه ای که فرومیچکی ازجگری برنیزه نشسته درروزگارسفله پرورسنگدلی وشرارت حیوانی!

_توچشم انتظاری که مینگری راه ِپرغباربی سواررا ازپنجره‌ی نیمه سوخته‌ی اشتیاق

_هان مرغان ِدون همت به حکم ِحاکم ِجبارازموران بی آزاردانه می رُبایند به روزگار قحط سالی وتوعدالت میجوئی؟!

_زنهارخواران وکافرنعمتان ودزدان وظیفه ازهم سبق میبرند درواویلابازار پررونق حراج ِشرف،مکرودروغ وتوبه کارشان پوزخندمیزمی؟!

آری دیگرباورم

میشودکه:

"زندگی قصه‌ی پرخشم وهیاهوئیست که اززبان ابلهی بیان میشود"

من همه چیزراباورمیکنم چون دردناباوری راتامغزاستخوان خودحس کرده ام.این تاوان ِباوریست که میگفت:

"برای اداره خودازسرت کمک بگیروبرای اداره‌ی دیگران ازقلبت یاری بطلب."

***

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوتکنید

_درلینک کدو(روانکاوی روزگارغمبارمینا)رامیبینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی )راببینید

http://khor-shid.blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببنید

http://maahtab.blogsky.com

_درلینک فیروزه(غروب)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(جغرافیای خیال)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(شعری ازلردبایرون)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

_درلینک گل ارغوان(آخرین بخش آفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(بیگانه 5)رابخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

_درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشاعران)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رقص قلم جولیلی(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(لحظه به لحظه بااخباروطن)آشناشوید

http://min90.blogsky.com

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo