X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 7 آبان‌ماه سال 1388 ساعت 11:36 ب.ظ

 Picasion.Com

 

درک تصاویرازلی وجه مشترک هنرمندان وبیماران روانی

درواژنامه های معتبردنیا واژه‌ی"آرکه تیپوس"رابه زبان یونانی متعلق میدانندوآنرامُدل یاالگوئی تعریف میکنندکه چیزهائی راازروی اومی ساخته اند."آرکی تایپ"یکی ازواژه هائیست که درخوشه واژکان آرکه تیپوس موجوداست وزبان شناسان ومترجمین فارسی زبان صورت ِازلی، کهن الگو،صورت ِنوعی ،نهادینه وسرنمون رامعادل آن پیشنهادکرده اند.

آرکی تایپ یاکهن الگوبه شکل بسیارجدی درسه عرصه‌ی علمی مردم شناسی،روانشناسی ونقدادبی راه یافته تاآنجا که دراواخر قرن نوزده واوایل قرن بیست "جیمزفریزر"استادرشته‌ی مردم شناسی دانشگاه کمبریج درباب مطالعه درمورد آرکی تایپ هابه بررسی مناسک وآئینهاومذاهب واسطوره ها وسحروجادووتطبیق ومقایسه‌ی آنهاودست یابی به شباهتهای فراوان بین ِآنها به این نتیجه میرسدکه:

"نیازهای اساسی انسانها درهمه‌ی مکانها وزمانهایکسان است"

ریشه‌ی عمیق دیگرآرکی تایپ یاکهن الگورادرتئوری های شگرف ِ روانشناسی یونگ میتوان جُست.این فیلسوف وروانشناس نامدارسوئیسی پس ازجدائی ازاستادش زیگموندفرویدمطالعات اورادرمورد روان وذهن آدمی تکمیل کرد.فروید روان آدمی رابه سه بخش خودآگاه،نیمه آگاه وناخودآگاه  تقسیم کرده بود.یونگ باتوجه به دانسته های فروید مطالعات خودرابرروی ناخودآگاه متمرکز کرد وبه این نتیجه رسیدکه ناخودآگاه آدمی به دوبخش ناخودآگاه فردی وناخودآگاه ِجمعی تقسیم میگرددکه ازبین آن دوناخودآگاه جمعی رامیراثی دانست که ازدوره های نخستین زندگی بشردرحافظه‌ی تاریخی آنها ثبت شده وهمه‌ی مردمان درآن شریکندبه عبارت دیگربرعکس تصورمتحجرین وخرافات باوران فردی که به دنیامی آیدذهنش همچون لوح سپیدنانوشته ای نیست بلکه ازاعماق نسل های گذشته چیزهائی راباخودبه دنیامی آورد.

پس ازاین مطالعات بودکه یونگ آرکی تایپ یاکهن الگورابه شکل وسیعی درکارهای خودمنعکس کرد.به نظروی آرکی تایپ افکارغریزی ومادرزادی وتمایل به رفتارهائی است که آدمیان طبق مدل های ازقبل معین شده انجام میدهند.به عبارت دیگرکهن الگوتصاویرورسوباتی است که براثرتجربه های تکراری نیاکان باستانی به ناخودآگاه بشرراه یافته است.درواقع آرکی تایپ محتویات ذهن ناخودآگاه جمعی است که درهمه‌ی آدمهایکسان است.مطالعات نشان داده که بخش خودآگاه ذهن پیوسته آرکی تایپهارابه صورت سمبلی درک میکند که درهمه‌ی آدمیان یکسان است.نمونه‌ی آنها نبرخیروشر،خداوشیطان،نوروتاریکی،جنگ قهرمان باموجودات خوفناک مثل دیوواژدهاست.

به باوریونگ درک ِاسطوره هاازین جهت درزندگی آدمیان اهمیت داردکه قرارگاه وتجلیگاه ناخودآگاه ِجمعی است درآنهاچیزهائی قابل درک است که درتاریکی روان وذهن آدمیان پنهان است.ازینجاست که بامطالعه‌ی اسطوره هامیتوان به ناخودآگاه آدمیان پی برد.ناگفته پیداست که درادبیات سمبلیک پرداختن به سمبلها میتواندگام موثری درجهت ِشناخت ناخودآگاه جمعی ودسترسی به آرکی تایپ هاباشد.شگفت انگیز اینست که به باوریونگ ازمیان مردم"هنرمندان وبیماران روانی" تنهامواردی هستندکه به سرچشمه های فکری وتجربه های نیاکان باستانی نزدیک ترند.این دوگروه به صورت خودآگاه یاناخودآگاه تجربیات کهن ِانسانهای دیرین راباگیرنده های خاص خودبه یادمی آورند.

باری ازابتدای قرن بیست همراه باانتشارکتاب:

(الگوهای صورت اساطیری)

بوسیله‌ی"مادبودکین"اصطلاح آرکی تایپ به نقدادبی راه یافت تا جائی که امروزه عده ای معتقدندکه پرداختن به نقدآرکی تایپ بدون نقداسطوره ای بی فایده است.البته منظوراز"آرکی تایپ"درنقدادبی تصاویر،طرحها،شخصیتهائی است که درآثارگوناگون ادبی تکرارمیشوندکه مهم ترین آنها عبارتنداز:

بهشت ودوزخ،عجوزه های جادوگر،قهرمان آشوبگر،معراج آسمانی،سفر،گذرازآب وآتش،جستجوی پدر.برگشت به مبداوغیره...

بی گفتگوبایددانست که کتابهائی چون انجیل و...،وکمدی الهی دانته نمونه هائی ازمنابع گرانبهائیست که نمونه های بارزی ازکهن الگوهارادرخودجای داده اند.

***

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوتکنید

_درلینک کدو(مینابرکول پدربزرگ)رامیبینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی )راببینید

http://khor-shid.blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکسی)راببنید

http://maahtab.blogsky.com

_درلینک فیروزه(یادت هست دیگری)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی(جالب برای داستانسراو...)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(شعری ازریلکه)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

_درلینک گل ارغوان(آخرین بخش آفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(بیگانه 1)رابخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

_درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشاعران)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رقص قلم جولیلی(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(لحظه به لحظه بااخباروطن)آشناشوید

http://min90.blogsky.com

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo