X
تبلیغات
زولا
جمعه 9 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 01:16 ق.ظ

Picasion.Com  

 

فرجام سه روح پلید درسه اپیزود جهنمی!!!

برسردرجهنم دانته برکتیبه ای نوشته شده:

ازمن داخل شهرآلام میشوید

ازمن به سوی رنجی ابدی میروید

ازمن پابه جرگه‌ی گمگشتگان میگذارید

شما،که داخل میشوید دست ازهرامیدی بشوئید

کمدی الهی دانته،دوزخ سرودسوم

درتاریخ ادبیات دنیا،سفرنامه هابرای اهل اندیشه وهنردرخورتامل اند وازبین سفرنامه ها،سفرنامه های تخیلی مشهورندوازبین سفرنامه های تخیلی سفربه دنیای ارواح طرفداران فراوان وخوش ذوق وفهیمی راگرد خودفراهم می آورند.بطوریکه بخشی از اُدیسه ی هومر،انه ئید ویرژیل،کتاب ِاعمال رسولان باب نهم وسفرِعیسی به دوزخ دررساله‌ی اول پطرس ِرسول باب سوم درانجیل،ارداویراف نامه-ascension-رساله‌ی الغفران ِابوالعلامعری،سیرالعبادالی المعاد ِسنائی،کمدی الهی دانته صحرای محشرِجمالزاده افسانه‌ی آفرینش ِهدایت،به این مهم پرداخته اند.براساس ِقواعد ِنوین نقد ادبی،نه تنهاتاثیرپذیری بلکه گوهرِهمگون سرشت بشرمیتواندبه خلق ِآثاری منجرشودکه دریک ژانرهنری واحد قراربگیرندوبه موضوعات یکسانی بپردازند.به هرروی صرفنظرازبحث بی حاصل ردیا قبول ِتاثیرپذیری یاعدم تاثیرپذیری چنین آثارماندگاری از یکدیگر،آنچه مسلم است ازبین آنهاکمدی الهی دانته بیشترازهمه شهرت جهانی یافته ودراوج شگفتی ارداویراف نامه این اثرایرانی زردشتی با وجودیکه بیش ازهزارسال پیشترازکمدی الهی دانته نگارش یافته مهجور وناشناخته باقی مانده است.در اینجا به ترتیب قدمت با انتخاب وشرح سه پرده- ازسه اثرفوق فرصت می یابیم ذوق وارزش هنری رابین آنها مقایسه کنیم.

_اپیزود ِاول:ارداویرافدرارداویراف نامه درپی مدهوشی حاصل از می ومنگ گشتاسبی قدم به دوزخ میگذارد ودرآنجا روان مرد ی رامیبیند که ماران وموران وسایرموجودات موذی بجزپای راست بقیه ی پیکراو رامیجوند،ارداویراف ازسروش پرهیزگاروایزدآذرسبب رامیپرسد،میشنود که این روان مردتن پروری است که دردنیا کارنیکی نکرد.وهنگامیکه میپرسدپس چگونه است که پای راست اوجویده نمیشود؟ میشنودکه روزی دردنیاهنگام گذرازجاده ای، باآن پا-،دسته ای علف راپیش گاوی انداخته!

_اپیزود دویُم:ابوالعلامعری شاعرواندیشمند وآزاداندیش نابینا‌ی عرب دررساله‌ی"الغفران"خشک مغزبداندیشی به نام"ابن قارح"راکه وی رابه کفروزندقه متهم کرده به ترفندی هنرمندانه به دوزخ میکشد واززبان وی یکی ازخنده دارترین پرده های جهنمی راخلق میکندکه براساس آن:"ابن قارح"-،"بشار"شاعربلند پایه ی عرب رامیبیند که زشت ترین ملائک عذاب مشغول شکنجه ی اوهستند."بشار"شکنجه راتحمل میکندولی قدرت تماشای چهره های کریه ملائک عذاب راندارد وبه همین دلیل  سعی میکند چشمش راببندد که آنهارانبیندولی ملائک عذاب بازورپلکهای چشمهایش رامیگیرندوبازمیکنند تاوی مجبورشودآنهاراببیند!

_اپیزود سیُم:دانته درسرودپنجم طبقه‌ی دوم ِدوزخ درفضائی ظلمانی دوزخیانی رابه بندمی کشدکه دربرابرطوفانی ابدی درپروازند،بیشترازین جهت که دردنیادربرابرطوفان ِامیال نفسانی تاب ازدست داده ودرلغزشگاه لذت جوئی تن به عشقهای ممنوعه داده اند.دراین بخش ازجهنم دانته به راهنمایش میگوید:

"ای شاعردلم میخواهدبااین ذوج که دوشادوش هم ره می سپرندودرمیان بادچنین سبک وزن می نمایندگفتگوکنم"

یکی ازین دوزوج فرانچسکازن جووانی شوالیه‌ی زشت ولنگی است که دردنیا دل به دیگری یعنی پائولوبرادرجووانی میبنددوروزی که بطورناگهانی جووانی به قصرخویش می آیدفرانچسکا وپائلورادربسترباهم میبیندوهردوراباشمشیرقهربه قتل میرساند.

دانته ازآن دوروح سرگردان میخواهدکه داستان عشق ممنوعه‌ی خویش رابرایش بازگویند.فرانچسکامیگوید:

"دردی بزرگترازیادروزگارخوشی دردوران تیره روزی نیست.مادرسراشیب شادی هایمان روزی برای سرگرمی خویش داستان استیلای عشق اثرسترک لانچیالوتورامیخواندیم،تنهابودیم وهیچ گمان ِبدی نمی بُردیم.چندین بارآنچه خواندیم دیدگانمان رابه جستجوی هم واداشت ورنگ ازچهره هایمان بگردانید.تنها سطری ازکتاب بودکه مارامغلوب کرد:چون بدانجارسیدیم که عاشق لبخنددل داده‌ی خویش رابابوسه ای درآمیخت،دامن صبرازکف دادیم!

***

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطالب آنهاراقضاوت کنید

_درلینک کدو(رابطه مینای یالقوزآبادی باروح کمعاویه)راببینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_دراینک خورشید(عکسی)راببینید

http://khor-shid.blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکس ی)راببینید)

http://maahtab.blogsky.com/

_درلینک فیروزه(یادت هست دیگری)رابخوامنید

http://firooze.blogsky.com

_درلینک مینیمالنویسی (رنج ومرگ)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درلینک پشوتن(شعری ازبانومریم قیاسی)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

_درلینک گل ارغوان(قسمت آخرآفتابه)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراق زرنگارکتابها(سفرنامه ناصرالدین شاه)رابخوانید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

_درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رقص قلم جولیلی عزیز(...)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس ونگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(بااخبارلحظه به لحظه وطن)باخبرشوید

http://min90.blogsky.com

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo