پنج‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 10:52 ق.ظ

SSSSSSSSS 

 

اندرباب احوالات چوپان دروغگووووووووووآخرشریش

سوال این است که:

"وقتی دربرابرچشمان چوپان دروغگوی تنهامانده،

گرگ گلوی گوسفندانش رادرهم میدریداو

ذوق زدگی های مکرر ِحاصل از دروغگوئی هاوگول دادن

مردم ازخاطرش خطورمیکرده؟"

روزی روزگاری پسرک چوپانی درده ای زندگی میکرد.اوهرروزصبح گوسفندان مردم دهات راازده به تپه های سبزوخرم نزدیک ده میبردتاگوسفندهاعلفهای تازه بخورند.او.تقریباتمام روزتنهابود.

یک روزحوصله اوخیلی سررفت.روزجمعه بودواومجبوربودبازهم کنارگوسفندان باشد.ازبالای تپه،چشمش به مردم ده افتادکه درکنارهم دروسط ده جمع شده بودند.یک دفعه فکری به ذهنش رسیدوتصمیم گرفت کاری جالب بکندتاکمی تفریح کرده باشد.

او.فریادکشید:گرگ،گرگ،گرگ گرگ آمد...

مردم ده صدای پسرک چوپان راشنیدند.آنهابرای کمک به پسرک چوپان وگوسفندهایش به طرف تپه دویدندولی وقتی بانگرانی ودلهره به بالای تپه رسیدند،پسرک راخندان دیدند.اومیخندیدومی گفت:

"من سربه سرشماگذاشتم."

مردم ازین کاراوناراحت شدندوباعصبانیت به ده برگشتن

ازآن ماجرامدتهاگذشت،یک روزپسرک نشسته بودوبه گذشته فکرمی کردبه یادآن خاطره خنده دارخودافتادوتصمیم گرفت دوباره سربه سرمردم بگذارد.اوفریادکشید:"گرگ آمد،گرگ آمد،کمک..."

مردم هراسان ازخانه هاومزرعه هاشان به سمت تپه دویدندولی بازهم وقتی به تپه رسیدندپسرک رادرحال خندیدن دیدند.مردم ازکاراوخیلی ناراحت بودند.آنهاازتپه پائین آمدندوبه مزرعه هاشان برگشتند.

ازآن روزچندماهی گذشت یکی ازروزهاگرگ خطرناکی به نزدیکی آن ده آمدووقتی پسرک راباگوسفندان تنهادید،به طرف گله آمدوگوسفندان راباخودش برد.پسرک هرچه فریادمیزد:"گرگ،گرگ،گرگ آمد،کمک کنید..."ولی کسی برای کمک نیامد.مردم فکرکردندکه دوباره چوپان دروغ میگویدومیخواهدآنهارااذیت کندوبه ریششان بخندد!

***

روی برگهای دیگرخیزران کلیک کنیدومطلب زیرراببینیدوبخوانید

_درلینک کدو(طنزمیناموبایل میخرد)رامیبینید

http://abzarekaremina.blogsky.com

_درلینک خورشید(عکسی)رامیبینید

http://kho-r-shid.blogsky.com

_درلینک ماهتاب(عکس زیبای دیگری)رامیبینید

http://maahtab.blogsky.com

_درلینک فیروزه(درباره ی شعرزمستان اخوان)رابخوانید

http://firooze.blogsky.com

_دذلینک مینیمالنویسی(قصه مردان)رابخوانید

http://mi-ni-mal-nevisy.blogsky.com

_درکینک پشوتن(شعری ازسعیدسلطانپور)رابخوانید

http://pashootan.blogsky.com

_درلینک گل ارغوان(آفتابه چهار)رابخوانید

http://golarghavan.blogsky.com

_درلینک ازاوراقزرنگارکتابها(برادرزاده‌ی رامو)رامیبینید

http://az-oraghe-zarnegare-ketabha.blogsky.com

_درلینک قطره محال اندیش(ابیاتی ازشعرا)رابخوانید

http://ghtremahalandish.blogsky.com

_درلینک رازکرشمه های رقص قلم جولیلی عزیز(....)رابخوانید

http://razekereshmehayeraghseghalam.blogsky.com

_درلینک دقیقه نود(اخبارداغ)رابخوانید

http://min90.blogsky.com/

_درلینک صورتگران(بامن به دیدارتابلوهای نفیس منگوگ)بیائید

http://sooratgaran.blogsky.com

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo