پنج‌شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 05:59 ب.ظ

aer 

کلمه

"درآغازکلمه بودوکلمه خدابود"

"کتاب مقدس"

افسوس که دردنیای ما،کلمه،نشانه‌ی دقیق یک حقیقت ِعفیف ِمستقل وجاودانه نیست که ازپیوند ِآن باجان ِآدمی فرزندِراست کردار"تفاهم"به دنیابیاید.اینجاکلمه هانشانه های صوتی صورتکهای نقابدار ِهرزه‌ی هرجائی اشیاومعانی هستند.ازین روست که نمیگوئیم تاچیزی گفته باشیم،میگوئیم تافرصت یابیم برخی چیزهارانگوئیم،آنی نیستیم که میگوئیم،آنیم که نمیگوئیم،نمیگوئیم که به توافق برسیم میگوئیم تامخالفت کرده باشیم.خلاصه اینجاهرکس سازِخودرامیزندوخرِخودرامی راند.

لفاظی وزبان بازی وبازیهای زبانی مستحکمترین باروی شروپابرجاترین حفاظ حماقت،زبان ِرسمی ماست،زبانی که باهراس آورترین سرچشمه‌ های نادانی حمایت میشود،جهلی که کارهزارساله‌ی دانایان قادربه مقابله باآن نیست،به این دلیل است که هرصبح،زندگی نالان وافتان وخیزران میرودتاگردن به تیغ ِ تیزِرنج ِروزانه دهدوقصه های ماچنین دردناک ازاعماق خون ووحشت سربرمیکشندوشادی تصنعی ماخیلی اندوهبارترازغمیست که آشکارابه بیان درآید!سالهادرزندان درون زیسته ایم،به همین جهت است که درزندگی اجتماعی به اشباح ازبندگریخته ای میمانیم که هرنوع امکان ِهمدلی وهمداستانی راازدست داده ایم.مامردم ِ سردرگریبانی هستیم،همه‌ی هستی خودرابه صورت واگویه های درونی بادلشدگی باخودبه گورمیبریم وخودمان درچهارچوب قابهای فکسنی به عکس های مُضحِک ِبی روح وغبارِغم گرفته ای تبدیل میشویم که مدتی کوتاه دراثرباورهای تهوع آوراجتماعی درطاقچه میمانیم،عکسهائی که نه تنهاچیزی راآشکارنمیکنندبلکه بااستادی هزاران پنهان راپنهان ترمیکنند.اینهاراتنهامیشوددرفضاهای خوابناک به تصویرکشیدچراکه همه اش دندان کشیدن به جگرخسته است بی هیچ شکایتی،تحمل ِرنج ِبی پایان ِ تاوان ِنقد ِقطره‌ی خونیست که ازحنجره‌ی مرغ شب میچکدبی هیچ توقعی،بیهوده نیست که ازآغازگاه ِسرایش،شاعران ماباخون ِگرم ِشعردامن ازننگ ِبدنامی شسته اند.به دوردستهاکه نگاه میکنی میگوئی:

"اینگونه بماندتاروزگاری نیک فرازآیدوزمانه‌ی بیماربگذردوکارهادرحسابگاه به قاعده درآیندوبه نظام روان شوندتابه تماشای دل توان رفتن.

ازحکیمان داریم که:

"سخن گفتن شغلی نازک است"

***

_درلینک"فیروزه"گفتمگفت "فاجعه"رامیخوانید

_در"کینک ماهتاب"تصویرخورشیدازپشت شاخه های لخت"رامیبینید.

_درلینک"خورشید"تصویر"آبشار"رامیبینید

_درلینک"دقیقه نود"موضوع آتش بس وسایرقضایای وطن وجهان"رامیخوانید.

_درلینک"مینیمالنویسی""ناله"رامیخوانید

_درلینک"کدو""ته کشیدگی وآناتومی مالیخولیای مینا"رامیخوانید.

_درلینک"پشوتن""شعری ازحکیمناصرخسروقبلدیانی ومعرفی مردان بزرگ عصر او"رامیخوانید

_درلینک"ازاوراق زرنگارکتابها"شیرین ترین تعبیرخواب"رامیخوانید

_درلینک"رازکرشمه های رقص قلم"دوست عزیزم جولیا"شهرت رامیخوانید

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo