X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 28 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 05:55 ب.ظ

 

رساله‌ی عظیمه‌ی شریفه‌ی لذیذه‌ی آقابالاسر!

به هرکس بتواندبین این پست وآنکه:

"آنچیزرادیدولی کدوراندید"

رابطه‌ی منطقی بیابدیک مدال طلای کدونشان تقدیم میشوداین مدال که درتمام دنیااعتبارداردنشان آنست که شخص دارنده هیچگاه مفتون وسوسه های شیطانی نمیشود!

درزبانها،فردیانوع ِشاخص ِهرگروهی رابه نامی میخوانند.مثلادرفارسی دهاتی،هابزرگ ِخودراکدخداوفراماسونهاآنرا"استاد اعظم"میگویند.به همین ترتیب:

_لاتها،لات کبیرراگنده لات

_مافیاییها،بزرگ خودراپدر خوانده

_خلافها،خلاف ترین خلافهای بین خودرااوسا

_درویشها،گنده‌ی خودراشیخ وشاه ومرشدوقطب

­_حزبها،سیاستمدارسیاستمداران بین خورا دبیرکل یارهبر

_هنرپیشه ها،هنرپیشه ترین هنرپیشه هاراستاره یاسوپراستار

_شاهان،شاه بزرگ هم عصرخودراشاهنشاه

_افرادیک خانواده،کبیرخود رابزرگ خاندان

_مسیحی ها،مسیحی ترین مسیحی راپاپ

_شعرا،شاعرترین شاعرراملک الشعرا

_ایلیاتیها،مردثروتمندوگردن کلفت وبعضا ًمسن ایل راخان یابگ

_بگها،گنده ترین بگهاراگنده بگ

_ریش داران،مسن ترین ریش داران راریش سفید وبه ترکی آق سقل

_ورزشکاران،ورزشکاران قدیمی ترراپیش کسوت(به کسرکاف)

_اعضای یک ارکستر،رییس خودرارهبرارکستر

_عمله هاوکارگرها،گنده ترین عمله هاراسرعمله وگنده ترین کارگرهاراسرکارگر

_مفسدترین مفسدهارامفسدفی الارض

_..........................................................

_مخ ترین مخ ها رااینشتین

_یارترین یاران را که یارشاطراست نه بارخاطریارِغار

_قصابها،ثروتمندترین قصاب راسرقصا ب

_عرق خورها،عرق خورترین عرق خورهاراهفت خط

_چوپانها،بزرگترین بزگله رابزسرگله

_........................................................

_مردم ،معرف ترین گاوراگاوپیشانی سفید

_داداش ترین داداش هاراشینه شوخته!

_ناکس ترین ناکس ها راپاچه ورمالیده

میگویند

باوجودیکه من کلمات ِدیگری مثل مهتروسرکارومیروسیدومولاوصاحب وارباب وداش وسروسروروسالاروتاج ِسروحاجی ومشدی وکبلایی وپیشواوسربازجوو...می شناسم ولی فسوساکه نمیدانم مفت برترین مفت برهاومفت چرترین مفت چرهاوایضاراندخوارترین راندخورهاوآقازاده ترین آقازاده ومشنگ ترین مشنگهاوآنچیزدیده ترین آنچیزدیدگان ِ کدوفراموش کرده رابه چه نامهایی بایدبنامم؟

صرفنظرازمبالغه ونیت ِبادنجان دورقاب چین ترین بادنجان دور قاب چینان مسلم است که هریک ازاین عزیزان وبزرگواران درخدمت به بشریت کاری را انجام داده یامیدهندکه ازدست یک آدم معمولی ساخته نیست وجاداردازهمه‌آنهاکه زنده اندتشکربه عمل آورده وبرای آنهاکه رفته اندازدرگاه باری طلب مغفرت شود!

ازخصوصیات این عزیزان بلامعارض آنست که اولاتاپایان عمرشان(که معمولابه بالای صدسال بلکم بیشترمیرسد) بازنشسته نمیشوندثانیا ًبجزهمان یک کاربزرگی که به خاطرش آنهمه بزرگ شده اندکاربزرگ دیگری نمیتوانندانجام بدهند(آخریک نفرتاپایان عمرچندکار بزرگ میتواند انجام دهد؟)ثالثا آنقدربزرگ شده اندکه تازنده انداجازه عبورازخودرابه جوان ترهای جویای نام که گندگی خویش رادرسرمیپرورانندنمیدهند.

درآکادمیهای بزرگ ِعلوم دنیای آنگلوساکسون جوانهای ِجویای ِنام به ظرافت ِطنزچنان غولبچه هایی راThe great fartگویند!

***

به این وسیله ازهمه‌ی عزیزانی که احوالم راپرسیده اند سپاسگزارم دلم برای همه‌ی شما تنگ شده به محض روبراه شدن اوضاع یکباردیده ایدصبح یاکله‌ی سحری عصریاغروبی شب یانیمه شبی زیرپنجره‌ی اتاقتان ترانه‌ی "اومدم حالتواحوالتوبپرسم بروم"راسوت میزنم وشماهم ترانه‌ی "کیه کیه درمیزنه من دلم  میلرزه "راخواهیدخواندخواندنی.تابدان وجدومسرت به کوری چشم آن سلیطه‌ی سوزمانی که آنچیزرادیدولی کدوراندیدوآن قرشمال یالقوزآبادی به رقص درآئیم آنهم به رقص درآمدنی

***

درلینک "خورشید"میبینید:عاقبت من وقرشمال درمیدان وبلاگنویسی

درلینک "ماهتاب" میبینید:برای ستاره

درلینک"فیروزه "میخوانید:آنالیزیک تاکامنت ازیک تاشخص به نام قرشمال یالقوزآبادی(1و2و3)

درلینک "مینیمالنویسی" میخوانید:آینده

درلینک "ازاوراق زرنگارکتابها"میخوانید:توپ مرواری(صادق هدایت)قابل توجه آن دودردانه که پیوسته آنچیزرامیبینندوکدورا نمیبینند.

درلینک"پشوتن"میخوانید:غزلی ازحافظ

درلینک دقیقه‌ی نودمیخوانید:پایان آذر

خبراول:به زودی قسمت سوم"آفتابه"وتصانیف عالی ازناصرمازندرانی درلینک گل ارغوان

خبردوم:نظربه اهمیتی که موضوع دلچسب

"آنچیزرادیدن وکدوراندیدن"

پیداکرده به زودی وبلاگی به آدرس:

www.kadoo.blogsky.com

راه اندازی میشودراه اندازی شدنی که کارآن برسی اراجیف آنکه

"آنچیزرادیدولی کدوراندید"

وقرشمال یالقوزآبادی خواهدبود

خبرسوم:درلینک خورشیدهفته‌ی آینده خواهیددید:

اندرباب رویت اصل مطلب درتراژدی"آنچیزرادیدن ولی کدوراندیدن"

دردامن دشت

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo