X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1387 ساعت 01:43 ب.ظ

       

فحش معیاری برای سنجش احوال!!!

 

فُحش=ناسزا،سقط،دشنام که با(دادن یاشنیدن)صرف شودوبه معنی"ازحددرگذشتن دربدی ودرگذشتن ازحددرجواب وستم کردن باشد"

"لغت نامه‌ی دهخدا"

 

پاک است ازفحش هازبانم

همچون زحرام هاازارم

"حکیم ناصرخسروقبادیانی"

 

ازدودیوانم به تازی ودری

یک هجاوفحش هرگزکس ندید

"خاقانی"

 

به پارسائی ورندی وفحش ومستوری

چواختیاربدست تونیست معذوری

"سعدی"

 

لیست کوچکی ازفحشهائیکه میدهی یامیشنوی برایم روانه کن تابه توبگویم کیستی چه برتومیگذردوکجازندگی میکنی!اماهرگزنگو:من نه فحش میدهم ونه فحش میشنوم چه که امروزه:"من فحش میدهم وفحش میشنوم /پس هستم!!!"خودشعاری است!!!

 

آنچه درپی می آیدبخشی ازیک مکالمه‌ی خصوصی ست که عینا ًاز کتاب"آشنائی با صادق هدایت"نشرمرکزچاپ سال هزاروسیصدوهشتادوسه انتخاب شده است:

 

فرزانه_ شما گفتید که بی فحش آدم دق میکنه؟

صادق هدایت_بله!همین جورهم هست اگر کتابهای فرویدراسرسری نمیخواندی میدیدی که فحش یکی از اصول ایجادEquilibre(تعادل) درآدمیزاد است اگر فحش وجودنداشته باشدبله!آدمی،دق میکنددرزبانی که"فحش مند!" است-دق ِدل ِمردمش بیشتراست ازتعدادونوع فحش ِهرزبانی میشودازاوضاع مردمیکه تویک ناحیه زندگی میکنندسردرآوردرابطه بینشان راکشف کرد،زبان فلرسی اگرهیچ نداشته باشد" فحش آبدار"زیاددارد!ماکه سراین  ثروت عظیم نشسته ایم !!!چراولخرجی نکنیم؟هان دوست عزیزم؟شما راچه میشود؟دیگریک چُس فحش راهم به ما نمیتوانی ببینی؟بله ایما اینجوری هستیم میخوای بخوای نمیخوای نخوای!!!موجودی هستیم"فحش مند"وتا دلمان میخواهد فحش ریخت وپاش میکنیم !تا همه عبرت بگیرند!

 

درهمین سوال وجواب کوتاه ولحن تمسخرآمیزو پرمطایبه وطنزتلخ وگزنده ی ویژه داستانسرای نامداروپدرادبیات نوین ایران"صادق هدایت"حقیقتی بس گرانسنگ نهفته است که براساس آن میتوان باجمع آوری ومطالعه‌ی آکادمیک ِ" فحش"درزبان فارسی،زمینه های تحقیقاتی وسیعی درحوزه های جامعه شناسی، روانشناسی وحتی زبان شناسی به عمل آوردبه شکلی که هریک میتوانندموضوع رساله دوره ی دکتری قراربگیرند.چنانچه چنین تحقیقات ِدامنه داری احیاناعملی گردد،ودرپژوهشگاههاازپرویزن ِخردپژوهشگران ِواقعی واهل دل وکارعبورداده شوندحداقل درحوزه کارِروانشناسی،حاصل همان خواهد بودکه دردیالوگ فوق به روشنی اززبان ساده،روان صمیمی،بی تکلف وخوش ودرعین حال غم انگیزوتاثیرگذارهدایت شنیده شده است.به همین دلیلست که به انگاره اینجانب درآینده ای که درراه است بایدبه همت والای جوانان  ِبرومند وفرهیختگان پیشروایران،وطن عزیزی که هرگزنخواهدمردشبیه به آنچه درکشورهای آزاد وپیشرفته وجودداردبنیادی جهت ِشناسائی همه جانبه آثارِهدایت بوجودبیایدتادرآن یک بررسی عمیق ازکارهای آن عزیزونقدهائیکه برآثاروی نوشته اندتوسط کارشناسان به عمل بیاید.اهمیت این مهم هنگامی افزایش میابدکه بدانیم سودی که،انگلیستان وژرمانی!!! به ترتیب ازشکسپیروگوته وشیلریابتهون وسایرکشورهاازقبلِ وسایه‌ وکان ِهنرِهنرمندان نامدارخویش کسب کرده ومیکنندهرگزکمترازسودی نیست که ازبابت نفت وداداردودوروشارت وشورت عاید مامیشود!

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo