چهارشنبه 4 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 03:16 ب.ظ

گپی باکافکا

                           "این گفتمگفت بابرداشتی ازمیراث ِفرهنگی ادبی کافکاتنظیم شده"

                                             ازازل پرتوحُسنت زتجلی دم زد

                                            عشق پیداشدوآتش به همه عالم زد

                                                          (حافظ)

_آقای کافکاازعشق بگوئید؟

_مگرفکرمیکنیدعشق چیست؟ساده است،هرچیزی که به زندگی مابه فرازونشیب زندگی ماوسعت ببخشدوآنهارا تشدیدکندعشق است.

_ببخشیدآقای کافکا درلحظه‌ی عشق چه پیش می آید؟

_درلحظه‌ی عشق انسان نه تنهادرقبال خودبلکه درقبال انسانی دیگرمسئولیت می پذیرد.

_این مسئولیت برای عاشق چه به بارمی آورد؟

_خوب این احساس مسئولیت، قدرت ِقضاوت ِعاشق راتانازلترین حدکاهش می دهد.

_آقای کافکا ثمره‌ی کاهش قدرت قضاوت عاشق چیست؟

_عشق راقادرمی سازدتابتواندآنچنان زخم های کاری به تندیس روح عاشق واردکندکه هیچگاه ترمیم پذیرنباشد.

_براستی آقای کافکاازعشق گریزی هم هست؟

_گریزهست،گزیرنیست.

_حاصل گریزیاگزیرچیست؟مگرفرق هم میکنند؟

_بگریزی رهایت نمیکند!بپذیری جانت میستاند!

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo